Declaració de la renda

La declaració de la renda o IRPF (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques) és un tribut que han de pagar els ciutadans a l’Agència Tributària, en relació amb els ingressos o les rendes netes que hagin obtingut durant un any.

Declaració de la renda

A l’hora de fer la declaració de la renda es tenen en compte tots els ingressos generats durant l’any, i es descompten les despeses que són deduïbles. Però no tots els ciutadans han de fer la declaració de la renda, hi ha diverses excepcions com veurem més avall.

La declaració de la renda la fan només les persones físiques, que fan referència a les persones humanes. Al contrari que les persones jurídiques, que es refereix principalment a les empreses, les quals no paguen l’impost sobre la renda, sinó que paguen allò que es coneix com a impost de societats.

L’IRPF grava tots aquests ingressos aplicant un percentatge de forma progressiva a la renda, és a dir, és un impost progressiu, com més gran és l’ingrés més gran és el percentatge a pagar, tenint en compte els trams (tothom paga el mateix percentatge dins cada tram). Un cop calculada aquesta quantitat, coneguda com a quota íntegra, es resten totes les deduccions. Aquest import, un cop aplicades les deduccions corresponents, reflecteix la quota líquida, que serà limport final que paguem en concepte dIRPF.

Quota íntegra – Deduccions = Quota líquida

Durant l’any, és normal que tant l’empresa on treballem com la nostra entitat financera descomptin part dels diners que guanyem per donar-los a Hisenda. Així, la primera ens rebaixa de la nostra nòmina el percentatge mensual destinat a IRPF i la segona ens en resta la quantitat oportuna quan rebem, per exemple, les plusvàlues d’inversions a la Borsa o els interessos d’un dipòsit bancari.

Moltes vegades, aquestes retencions que s’han realitzat durant l’any són més elevades de les que hauríem d’haver pagat, per la qual cosa a la declaració de la renda ens pot sortir a tornar. És a dir, que Hisenda ens torni diners per l’excés d’impostos que hem pagat. Això és normal que passi ja que els impostos que es paguen durant l’any no tenen en compte les deduccions de cada persona. És per això, i per regularitzar tots aquests conceptes i partides econòmiques, que neix la declaració de la renda.

Quins ingressos i despeses inclou la declaració de la renda?

Els ingressos que s’inclouen a la renda poden procedir tant de les rendes de treball (ja sigui per compte aliè o per compte propi), com un altre tipus d’ingressos com les plusvàlues del patrimoni o les rendes del capital. A Espanya els principals ingressos es desglossen de la manera següent:

 • Rendiments del treball : Sous, nòmines o pensions, principalment.
 • Rendiments del capital mobiliari: Principalment interessos i dividends. Però també s’hi inclouen les assegurances de vida.
 • Rendiments del capital immobiliari : Són les rendes derivades dels immobles a disposició dels seus titulars, arrendats o cedits a tercers, no afectes a activitats econòmiques.
 • Rendiments dactivitats econòmiques, empresarials o professionals .
 • Guanys i pèrdues patrimonials : Derivades per exemple de la venda d’immobles, d’accions, d’obtenció de premis.

Les deduccions poden ser per viure en una casa de lloguer o haver realitzat la rehabilitació de l’habitatge habitual. Per determinades inversions o donacions, com ara inversió en una empresa de nova creació o per invertir diners en un pla de pensions. Per viure amb fills menors de 25 anys gairebé sense ingressos, o amb pares majors de 65 anys.

A Espanya algunes deduccions s’inclouen a l’esborrany de la renda. Però n’hi ha moltes altres que no, per la qual cosa és molt important revisar bé l’esborrany per incloure totes les deduccions possibles i assegurar-nos el major estalvi en la declaració de la renda.

Qui està obligat a declarar a Espanya?

Està obligat a fer la declaració de la renda a Espanya qualsevol persona física, ja sigui espanyol o no, que hagi residit més de 183 dies l’any natural, que tingui Espanya com a nucli principal o base de les seves activitats o interessos econòmics de forma directa o indirecta.

No obstant això, hi ha unes quantes excepcions que ens poden eximir d’haver de presentar la declaració de la renda. Depèn principalment de la quantia dels ingressos, les deduccions i la seva procedència.

És important saber, que encara que una persona no estigui obligada a declarar pot conèixer el seu esborrany, cosa que és molt recomanable, ja que si surt a pagar no presentarà la declaració de la renda, però si li surt a tornar sí que li compensa presentar-la, ja que rebrà un pagament per això.

No estan obligats a fer la declaració de la renda els residents fiscals a Espanya:

 • Si els ingressos percebuts són menors de 22.000 euros l’any, sempre que procedeixin d’un sol pagador, o si les rendes rebudes pel segon o tercers pagadors no superen els 1.500 euros en conjunt.
 • Si els ingressos percebuts són menors de 14.000 euros l’any, encara que els ingressos de rendes de la feina siguin percebuts per dos o més pagadors. Excepte si no compleix les dues regles de sota.
 • Si no ha percebut rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte, per un import superior en conjunt als 1.600 euros anuals.
 • Si no heu percebut rendes immobiliàries imputades, rendiments de lletres del tresor i subvencions per a adquisició d’habitatges de protecció oficial o de preu taxat, i altres guanys patrimonials derivats d’ajudes públiques, per un import superior en conjunt als 1.000 euros anuals.
 • Si heu percebut exclusivament rendiments íntegres del treball, del capital (mobiliari i immobiliari – per arrendament de béns immobles…), d’activitats econòmiques (empresaris, professionals…) i guanys patrimonials, subjectes o no a retenció, quan la seva suma no excedeixi de 1.000 € ni els qui hagin tingut pèrdues patrimonials inferiors a 500 €.
 • Si sou treballador autònom amb ingressos inferiors a 1.000 euros anuals.

Tot i això, moltes vegades les persones que no estan obligades a fer la declaració de la renda els surt a tornar i per tant els compensa fer-la. És per això que és recomanable mirar l’esborrany per saber si compensa o no fer la declaració de la renda.

Què passa si no faig la declaració de la renda?

Si algú no fa la declaració de la renda estant obligat a això, ha de cometre una infracció tributària que es classifica com a lleu, greu o molt greu. La més lleu passa si és la pròpia persona qui notifica que no l’ha presentada i en fer-la surt a tornar. En aquest cas, la sanció és de 100 euros. Si us surt a pagar o tindreu un recàrrec d’interessos depenent del termini retard en presentar la declaració.

Si és Hisenda qui reclama l’omissió de la declaració i surt a tornar la sanció és de 200 euros. Però si, per contra, surt a pagar comportarà una multa d’entre el 50% i el 150% del valor del deute, cosa que dependrà del perjudici econòmic a l’erari públic, de la gravetat de l’ocultament (s’agreuja per exemple si hi ha operacions a la borsa per les quals cal pagar) i de si s’han comès altres infraccions tributàries.

Errors més comuns a l’esborrany de la renda

L’Agència Tributària es pot equivocar en confeccionar els models de la declaració de la renda. A més que no tots els ingressos i molt menys les despeses deduïbles estan incloses a l’esborrany. Veure què no inclou l’esborrany de la renda.

A continuació, mostrem les dues fallades més freqüents:

1. Errors relacionats amb la tributació de l’habitatge : Un dels errors més usuals és el càlcul incorrecte de la deducció d’un habitatge adquirit abans del 2006, encara que també és força freqüent no aplicar les desgravacions d’habitatge habitual corresponents si el banc que concedeix la hipoteca no té constància que aquest préstec és, precisament, per a una residència habitual o primer habitatge.

El préstec hipotecari també pot interferir en la correcta elaboració de l’esborrany si s’ha produït un canvi d’entitat bancària o si se’n negocia un de nou. En cas que l’habitatge hagi estat comprat per una parella i els dos cònjuges estiguin fent front a parts iguals al préstec hipotecari però només un figuri al cadastre, el més normal és que l’Agència Tributària calculi les desgravacions incorrectament.

A més, si és el primer habitatge habitual que la parella adquireix, les despeses derivades de la compra –assegurances vinculades, notaria, registre, impostos, etc.– també són deduïbles, i aquí Hisenda es pot equivocar si no li consten aquests desemborsaments econòmics.

2. Errors relacionats amb els matrimonis i les separacions : Aquest tipus de situacions donen peu a importants deduccions, com la que s’obté per l’import de les pensions compensatòries a l’excònjuge i de les anualitats per aliments als fills comuns o pel pagament de l’habitatge habitual de l’excònjuge. Per tant, caldrà tenir especial cura amb aquest apartat.

Si has rebut el teu esborrany de la declaració de la renda i t’has adonat que està mal confeccionat, ho hauràs de modificar per fer constar els rendiments de tributació que realment et corresponen. Podeu fer-ho a través d’Internet, a la pàgina web de l’Agència Tributària, o acudint en persona a una oficina d’Hisenda, per a la qual cosa heu de demanar cita prèvia. Així mateix, és possible que el personal de l’Agència et demani que justifiquis els canvis que facis al teu esborrany, per a la qual cosa hauràs de presentar la documentació necessària. Veure com fer la declaració de la renda.