Danys i perjudicis

Els danys són els desperfectes o deterioraments produïts a una persona o bé per una altra banda i els perjudicis són aquell ingrés o cobrament que havia d’haver rebut d’aquest bé o patrimoni danyat.

Danys i perjudicis

Danys i perjudicis és una expressió que sol ser conjunta quan en un procés judicial se’n demana la indemnització.

La indemnització dels danys i els perjudicis és la conseqüència que s’hagi provat la responsabilitat civil. Això significa que una persona ha rebut per part d’una altra un menyscapte d’un bé o de la seva persona i que cal que se’l recompensi.

Poden estar obligats a satisfer aquesta indemnització de danys i perjudicis tant persones físiques com persones jurídiques.

Els danys poden ser el desperfecte ocasionat en un bé, part del patrimoni, el menyscapte a la persona mateixa o fins i tot els danys morals.

Quant al perjudici, dependrà directament del dany causat. És a dir, que com més gran sigui el dany, més gran serà el menyscapte econòmic del perjudicat.

La quantificació daquests danys i perjudicis sol quedar a larbitrarietat del legislador i de lautoritat judicial. Aquests solen tenir unes forquetes a la llei, però que finalment serà la seva apreciació del dany el que decideixi quin és l’import de la indemnització deguda.

Requisits perquè es donin aquests danys i perjudicis

Els principals requisits són:

 • Han de ser danys i perjudicis reals.
 • Hi ha dhaver una causa efecte. És a dir, l’actuació de la part contrària ha hagut de ser la causa del dany produït al bé oa la pròpia persona, sinó s’entendrà com a cas fortuït.
 • Acreditats (normalment mitjançant pèrits) aquests danys.
 • Ha de ser un mal emergent, real i efectiu.

Tipus de danys

Els danys es poden classificar en els tres següents:

 • Danys patrimonials: Aquests són els valorables en diners de manera directa. Per exemple, que s’hagi fet malbé un quadre valorat en 1.000 euros.
 • Dany moral: Aquests danys no afecten el patrimoni de la persona però sí la seva salut psicològica. Per exemple, l‟insult que pugui vulnerar el dret al‟honor influeix en el dany moral.
 • Lucre cessant: Això significa aquells diners que s’han deixat de percebre pel dany sofert a algun bé del patrimoni. Per exemple, si és danyat un immoble que es trobava de lloguer no es pot tornar a arrendar fins a la seva reparació i, per tant, es perden uns diners que es tenia l’esperança real de rebre.

Hi ha danys i perjudicis, però no s’indemnitzen. Això passa quan es dóna alguna d’aquestes quatre situacions:

 • Legítima defensa: És un dany causat per defensar-se duna agressió.
 • Estat de necessitat: És la situació on es produeix el dany per evitar un mal més gran propi o aliè.
 • Consentiment del perjudicat: Només exonera de la indemnització quan s’hagin produït danys no patrimonials.
 • Cas fortuït: És una situació imprevista o inevitable. No hi ha la causalitat necessària entre l’acció de la persona i el dany produït.