Costos operatius

Els costos operatius són aquells en què incorre una empresa pel fet de fer la seva principal activitat productiva. Aquests són registrats comptablement.

Costos operatius

Dins la comptabilitat, els costos operatius es relacionen amb el desenvolupament de la seva activitat econòmica.

Els costos o costos de caràcter operatiu, per tant, seran els necessaris per fer la producció quotidiana d’una organització.

Els llibres comptables reflecteixen aquests costos per mostrar un mesurament exacte de la rendibilitat real d’un projecte.

És a dir, donar imatge fidel del que suposa per a lorganització, des del punt de vista econòmic, la realització duna determinada activitat empresarial.

Aplicació pràctica dels costos operatius

Les entrades i sortides de diners que registra una empresa a l’hora d’emprendre les despeses operacionals conformaran el total de cost operatiu.

Així, no estarien inclosos altres costos, com els anomenats «no operacionals», així com aquells en què s?incorri per al desenvolupament d?una altra activitat que no és la principal de la companyia.

N’és un exemple el registre comptable d’altres activitats exercides, com ara l’aplicació de polítiques relacionades amb RSC, o un patrocini cultural.

Des del punt de vista comptable, tindríem que les despeses operatives serien la suma dels apunts comptables dirigits a despeses de vendes, administració de l’empresa o despeses financeres.

Principals característiques dels costos operatius

Davant d’altres modalitats de cost o despesa habituals en el dia a dia comptable, els operatius compten amb els trets característics següents:

  • Activitat productiva : Per a la realització de la seva activitat principal, cada empresa incorre en despeses derivades de l’ocupació de matèria primera i compres de mercaderia diversa.
  • Infraestructura : L’escomesa per realitzar una activitat suposa costos en compra o lloguer d’immobles, maquinària o eines.
  • Prestacions energètiques: Despeses com la que suposa la contractació de la llum, l’aigua o la pròpia connexió a internet que ens permet llegir aquest article s’inclouen en aquesta tipologia, sempre que siguin necessàries per al desenvolupament de la tasca productiva principal.
  • Caràcter laboral Són operatius aquells costos relacionats amb la contractació de personal i la seva retribució periòdica. Els més destacats són els tributs laborals, les despeses per formació professional o els salaris.
  • Periodicitat : Igual que passa amb altres tipus de cost, aquests poden registrar-se de manera contínua com a fixos o, també, com a variables.
  • Durabilitat : Aquestes despeses rutinàries, únicament, es produeixen mentre duri l’activitat que estem desenvolupant. Quan un negoci finalitza, aquestes despeses ho fan amb ell.

Des del punt de vista comptable, els costos operatius es recullen formalment en un pressupost operatiu.

Aquest document facilita a les organitzacions la previsió, en termes econòmics, dels recursos a assignar a l’hora de fer la tasca principal.

Empreses de tota mida són susceptibles de comptar amb costos d’aquesta naturalesa. Si bé és cert que en un context digital, cada cop són més les companyies que realitzen la seva activitat amb un baix volum.

Costos operatius com a representació comptable dels costos dexplotació

Col·loquialment es coneix aquest concepte també com a despeses operacionals.

D’altra banda, és important assenyalar que les despeses operacionals conformen, juntament amb els costos de transport, els anomenats costos logístics.

Tot cost operatiu ha de figurar en els comptes respectius, reflectits aquests en el Pla General Comptable. A la pràctica, al final de cada període, aquestes despeses s’han de cancel·lar mitjançant càrrecs a pèrdues i guanys.