Costos indirectes de fabricació

Els costos indirectes de fabricació són aquells que provenen d’activitats que no estan implicades directament a la cadena de producció o fabricació.

Costos indirectes de fabricació

En altres paraules, són costos que si bé no es poden repercutir ni mesurar de manera proporcional al producte final, són igualment necessaris per al funcionament correcte de l’empresa, però no són essencials.

Per què serveixen

Identificar i analitzar els costos que comporta la fabricació d’un producte és fonamental per poder prendre decisions i definir estratègies. D’aquesta manera, si ens adonem que un cost és elevat en comparació amb l’impacte que genera, es podrà decidir si fer algun ajustament o eliminar-lo.

Aquesta matèria d‟anàlisi i decisions l‟estudia il‟aglutina la denominada comptabilitat de costos o de gestió. La missió principal de totes dues és esbrinar d’on s’origina cada cost de l’empresa i en quin lloc de la cadena de producció se’n podria imputar l’efecte. Així, podem entendre millor les necessitats de l‟empresa i adoptar mesures per ser més eficients en termes econòmics.

Tipus de costos indirectes de fabricació

Dins dels costos indirectes de fabricació hi ha tres classes:

  • Variables . Són aquells que oscil·len el seu valor en funció del volum de fabricació, és a dir, com més volum de fabricació més gran serà la quantia.
  • Fixos. No importa el volum de producció, són costos que es generaran de forma constant sense que la major o menor evolució en la fabricació afecti la xifra d’aquests costos.
  • Mixtes . Quan ens trobem amb costos que no podem classificar com a variables perquè tenen un component fix i viceversa, podem classificar-los com a costos mixts.

Si els costos directes de fabricació el conformen en general mà d’obra i primera matèria directa utilitzades en el procés de producció, podem afirmar, doncs, que en termes generals la resta de costos són indirectes.

Exemples de costos indirectes de fabricació

Classificar els costos en directes o indirectes i indicar la classe dels costos indirectes, atesa una empresa que posseeix els costos següents:

Costos Indirectes De Fabricació

Cal destacar que cada empresa té una estructura de costos diferent. Aquesta divergència encara s’accentua més quan són negocis de diferents sectors. Per exemple, si en una empresa els subministraments poden ser un cost variable, en una altra poden ser fixos.

Pel que fa als impostos hi ha impostos que van en proporció al preu del producte venut i d’altres que simplement van per trams, o estan condicionats per factors híbrids entre allò variable i allò fix. Exemples són l’IVA, l’IS o l’IRPF.