Costos fixos i variables

Els costos fixos i variables són respectivament les despeses que no varien i són necessàries per al funcionament bàsic de l’empresa, i les despeses que van en funció del volum d’activitat.

Costos fixos i variables

És a dir, els costos fixos per una banda cal assumir-ho sense canvis significatius al muntant. I, per altra banda, els costos variables són proporcionals a la quantitat de producte fabricat.

Costos totals, fixos i variables

En primer lloc si aconseguim la quantia de tots dos costos, tindrem automàticament el valor del total de costos que es donen a l’empresa:

Costos Fixos I Variables

En segon lloc, sabem que els ingressos han de ser superiors als costos totals esmentats perquè comencin a donar-se beneficis a l’empresa. Aquesta situació es pot calcular amb el denominat llindar de rendibilitat o punt mort, el qual consisteix a calcular el nombre d’unitats que cal vendre per cobrir costos totals:

Fórmula 1

Però, què són els preus del producte i costos variables unitaris? Molt senzill, el preu del producte unitari no és res més que el preu que posem al producte que el posem a l’hora de vendre’l. D’altra banda, el cost variable unitari es calcula de la manera següent:

Fórmula 2

D’aquesta manera, agafant el muntant total dels costos variables i dividint-lo entre el total d’unitats de producte manufacturat, queda com a resultat el cost variable que se li imputa individualment a cada unitat de producte. Amb això sabem que el preu que posarà al producte en teoria mai no hauria de ser inferior al cost variable unitari.

Exemples de costos fixos i costos variables

A continuació exposarem alguns exemples de tots dos tipus de costos per poder diferenciar-los correctament i tenir una idea general:

Costos fixos:

  • Subministraments.
  • Lloguer o altres arrendaments.
  • Assegurances.
  • Despeses dadministració.
  • Impostos.
  • Mà d’obra (en cas que no es pugui prescindir de ningú o gairebé ningú)

Costos variables:

  • Matèria primera.
  • Comissions dagents comercials.
  • Despeses d’enviament.
  • Mà d’obra (en cas que es pugui prescindir d’una part de la plantilla).

Així, veiem com fins i tot hi ha costos que depenent de la seva naturalesa podrien classificar-se dins d’un tipus de cost o un altre.