Costos financers

Els costos financers són aquells que provenen de la remuneració a tercers per lús de recursos aliens.

Costos financers

En altres paraules, són els costos que deriven de contractar productes o serveis financers com ara préstecs o crèdits, entre d’altres.

Fórmula costos financers

Aquests costos serveixen perquè l’empresa pugui dur a terme la seva activitat sense cap mena de perjudici en concepte de liquiditat o capacitat econòmica.

Per calcular d’una manera senzilla el cost financer podríem fer el càlcul següent:

Costos Financers

Es pot donar el cas que una empresa necessiti un pagament urgent a proveïdors, que necessiti maquinària o que simplement necessiti una font de finançament puntual, aquí és on entren aquest tipus de captació de recursos aliens. Lús daquests recursos té un cost, que pot ser en forma dinteressos, comissions o pagaments per servei.

Exemples de costos financers

Si ens centrem en els costos financers més comuns, alguns exemples que podríem esmentar són:

  • Préstec bancari. Ens concedirien una suma de diners que després caldria tornar en una sèrie de terminis en concepte de capital sol·licitat més interessos generats. El total daquests interessos seria el total de cost financer en aquesta operació.
  • Línia de crèdit. En aquest cas ens concedirien un compte de crèdit on podríem disposar de certs diners que posteriorment haurem de tornar al final d’any o del cicle econòmic, per poder tornar a fer-los servir l’any següent. Aquí el cost rau en les comissions que genera la disposició dels diners al llarg del període.
  • Serveis dintermediació financera. El cost daquest servei és un preu tancat que es pacta amb anterioritat a la seva execució. Un exemple usual sol ser la contractació d’agents financers per obtenir préstecs hipotecaris a canvi d’uns honoraris determinats. Aquests honoraris serien part del cost financer.

Aquests són alguns dels exemples que existeixen que repercuteixen costos financers, però l’elenc és molt més ampli, podríem exposar des de pagarés, fins a operacions de rènting , confirming , lletres de canvi, etc.

Cas pràctic de costos financers

Portant-lo a un cas pràctic, si contractem un agent financer amb què hem acrodat uns honoraris de 1.000€ perquè ens negociï l’obtenció d’un préstec bancari de 10.000€, el qual hem de tornar amb una quota mensual en un període de 24 mesos de 600€, i que a més hem de pagar per a la seva concessió 100€ en concepte de comissió:

Exemple 1

El que hem fet és multiplicar per 24 vegades la quota que paga mensualment per calcular el muntant total a tornar en què s’inclouen capital i interessos. Després us restem el capital que hem demanat i així esbrinem el total d’interessos que estem pagant al llarg d’aquests 2 anys. A més, hem de sumar a aquests interessos les comissions que sorgeixin i els honoraris que hàgim de pagar en cas que es contractin.