Costos de transacció

Els costos de transacció són els costos en què s’incorre per poder dur a terme una transacció de mercat.

Costos de transacció

El concepte de costos de transacció va ser desenvolupat per primera vegada pel Premi Nobel Ronald Coase, que es va preguntar per què hi ha les empreses. D’acord amb Coase, els costos de transacció són els costos associats a utilitzar el mecanisme de preus de mercat i les empreses es creen per tal de reduir aquests costos.

Tipus de costos de transacció

Entre els tipus de costos de transacció es troben:

  • Costos de cerca : Els costos associats a trobar els proveïdors del bé o servei que necessitem. Investigar-ne la idoneïtat, la confiança, la disponibilitat i els preus.
  • Costos de contractació : Són els costos de negociar i redactar els contractes. Al que s’inclouen els costos de verificar el compliment del que s’ha acordat.
  • Costos de coordinació : És el cost d’organitzar i coordinar els diferents insums o processos que es requereixen per obtenir el bé o el servei desitjat. Dins aquests costos es troben els costos de comunicació, transport, etc.

La relació entre els costos de transacció i la mida de les empreses

Segons Coase, l’empresa i el mercat són mitjans alternatius d’organització econòmica. Al mercat, es transen béns i serveis de manera descentralitzada. En el cas de l‟empresa en canvi, es determina internament quines transaccions es duen a terme i s‟estableix un sistema d‟organització jeràrquica.

Així, per exemple, un dissenyador pot vendre els seus serveis de manera independent al mercat o bé pot formar part de la plantilla d’una empresa, dedicant-s’hi exclusivament.

Les empreses existeixen perquè utilitzar el mecanisme de mercat implica costos, de manera que les empreses constitueixen una manera més eficient dorganitzar els recursos i reduir els costos de dur a terme cada transacció.

Fins quan creixerà una empresa? L’empresa creixerà fins que els costos d’organitzar internament una transacció addicional s’igualin als costos d’adquirir-la al mercat obert.

Les empreses no creixen il·limitadament ja que els costos dorganització van creixent amb la mida. Així, arribarà un punt en què sigui més eficient utilitzar el mecanisme de mercat.