Costos de conversió

Els costos de conversió consisteixen en els costos que emanen de l‟activitat de transformació d‟una matèria primera amb un estat origen o verge a un producte ja elaborat.

Costos de conversió

Aquests costos el componen principalment dos costos, per una banda el de mà dobra i per altra banda el relacionat amb el procés de transformació o fabricació.

Cal destacar que ens referim a la mà d’obra que està directament implicada en el procés de transformació o fabricació, per la qual cosa cal detallar quins empleats tenen un paper director en el procés o no.

Alhora, els costos de conversió pertanyen als costos primers. És a dir, si els costos primers són el conjunt de despeses directament relacionades amb la fabricació d’un producte o la prestació d’un servei, en aquest cas els costos de conversió són part dels costos de fabricació. Això vol dir que en una empresa que dedica la seva activitat principal a la prestació de serveis excepte excepcions, no tindrà despeses a classificar com a ‘costos de conversió’.

Objectius del càlcul del cost de conversió

El càlcul o determinació del cost de conversió tracta d’esbrinar quines fonts de despeses estan directament relacionades amb la transformació o la conversió dels productes a l’empresa. Amb això, es pretén en matèria de comptabilitat interna analitzar les dades següents:

  • Identificació i origen de cada cost de conversió.
  • Nombre de costos que intervenen o conformen els costos de conversió.
  • Pes de cada cost de conversió.
  • Detectar costos ineficients o innecessaris.

Amb el conjunt de dades obtingudes es podrà entre altres coses després d’analitzar la situació, prendre una decisió a nivell de comptabilitat de costos per determinar si s’ha trobat algun cost que no sigui eficient o algun tipus de millora en el procés de conversió pugui aplicar.

Fórmula de costos de conversió

En aquest cas, encara que la fórmula pot semblar en comparació d’altres que puguem conèixer de l’àmbit econòmic senzilla, determinar costos que tinguin alguna relació amb el procés de conversió és una tasca que necessita una bona anàlisi.

A més, etiquetar un cost erròniament no només ens pot afectar en l’actual fórmula, sinó que desencadena un petit efecte dòmino en no incloure aquest cost en una altra possible fórmula o ràtio a la qual pugui pertànyer.

Després, la fórmula seria la següent:

1

Com es pot observar, la mà dobra és el cost que principalment determina el procés de transformació o conversió, després a partir daquí shan de tenir costos duna naturalesa semblant o dimpacte similar.

Exemples són els subministraments d’electricitat o aigua que s’utilitzin de forma proporcional, és a dir, a més transformació més mà d’obra però també més consum de subministraments (en el cas que sigui procedent).

Exemple de costos de conversió

Donada una empresa que es dedica com a activitat ordinària a transformar fruites en begudes a base de suc o suc concentrat d’aquestes, quines despeses de les que s’exposen a continuació formen part dels costos de conversió?

  1. Matèries primeres
  2. Mà d’obra directa implicada en el procés de fabricació
  3. Mà d’obra directa implicada en l’activitat ordinària en general
  4. Subministraments que consumeixen en el procés de fabricació (aigua i electricitat)
  5. Reparació puntual de maquinària implicada en el procés de fabricació
  6. Costos diversos implicats directament en el procés de transformació

En aquest cas els costos que formarien part del procés de conversió són els números 2, 4 i 6, ja que són els que participen de forma directa durant la transformació de les matèries primeres a producte final.