Cost primer

El cost primer és el conjunt de costos en què s’incorre durant la fabricació de productes o la prestació de serveis d’una empresa.

Cost primer

Els costos primers varien segons allò que es dediqui l’empresa. Això, ja que a les empreses l’activitat ordinària de les quals es basa en els serveis, no s’utilitzen costos directes de matèries primeres, per exemple.

Pel que fa a altres costos directes, poden ser des de costos derivats de la pròpia mà d’obra o matèria primera que incideixin directament en el cost del producte o servei, fins a costos de caràcter cíclic que es necessitin per dur a terme el servei o vendre el producte.

En són exemple els envasos de plàstic, vidre o cartró de productes i els materials que es puguin necessitar per a la correcta prestació dels serveis.

Objectius de calcular el cost primer

El càlcul o determinació del cost primer tracta d’esbrinar quines fonts de despeses estan directament relacionades amb la producció o la prestació de serveis de l’empresa en qüestió. Amb això, es pretén en matèria de comptabilitat interna analitzar les dades següents:

 • Identificació i origen de cada cost primer.
 • Nombre de costos que intervenen o conformen els costos primers.
 • Naturalesa i funció de cadascun.
 • Pes de cada cost primer.
 • Detectar costos ineficients o innecessaris.

Amb el conjunt de dades obtingudes es podrà entre altres coses després d’analitzar la situació, elaborar una nova estratègia si es troba alguna falla o incongruència en la comptabilitat de costos .

Fórmula de cost primer

La fórmula dels costos primers intenta sumar tots aquells costos que estiguin implicats de forma directa amb el procés de fabricació, per la qual cosa caldrà prestar especial atenció a totes les despeses i analitzar si repercuteixen de forma directa o no.

Després, de forma general, la fórmula per calcular els costos primers és la següent:

1

Per tant, confeccionar correctament la fórmula no és una tasca fàcil tret que l’empresa tingui un repertori poc nombrós de despeses i l’activitat en si de producció sigui molt simple. Exemples d’un cas complicat i un altre de més assequible serien un negoci orientat al muntatge de vehicles, i per altra banda hi hauria el negoci de producció i comercialització de suc de fruites.

En el primer cas, es té una quantitat de costos diferents molt ampli només en components del producte. En el segon cas, el pas de tenir fruita a convertir-la en suc és un procés menys complex.

Exemple de cost primer

Donada una situació en la qual una empresa que presta serveis de neteja a col·legis i hospitals, quines despeses de les que s’exposaran poden formar part dels costos primers?

 1. Sou de tots els empleats de l’empresa
 2. Sou dels operaris de neteja
 3. Utillatge d’oficina per al departament de comptabilitat de l’empresa
 4. Subministraments de la seu de l’empresa
 5. Despeses financeres originades per passius de l’empresa
 6. Material necessari per a la neteja: guants, productes de neteja, etc.

De les sis despeses que s’han esmentat, únicament en el cas que s’estableix a l’enunciat formarien part dels costos primers el sou dels operaris de neteja i el material necessari per a la neteja.