Cost estàndard

Un cost estàndard és un mesurament establert per productors de béns i serveis, útil per conèixer el nivell productiu òptim a assolir en la seva activitat.

Cost estàndard

Aquest concepte es troba dins l‟àmbit de la comptabilitat o l‟economia de les organitzacions. Permet a les empreses portar els costos unitaris a nivells de màxima eficiència.

L’anàlisi dels processos de producció dóna una idea o una impressió d’eficiència. L’ús de recursos com a matèries primeres o recursos utilitzats han de ser avaluats per determinar-ne el nivell productiu òptim.

En aquest sentit, determinar un determinat cost estàndard permet als agents econòmics establir nivells eficients de producció.

Això passa perquè aquests nivells indicatius seran establerts en els costos pressupostats com a guia a seguir en el procés.

En gran mesura, el cost estàndard d’un producte es traduirà en la suma de tots aquells costos necessaris per dur a terme la seva producció. Per exemple, en l’àmbit de la gastronomia aquest concepte rep el nom d’escandall.

Objectiu del cost estàndard

La principal utilitat comptable dels costos amb caràcter estàndard és l’estimació o el mesurament dels processos de producció de béns i serveis.

En condicions de producció normals, el cost estàndard assenyala el nivell de costos estimat per al procés en qüestió. És a dir, els costos que s’estima pressupostar per emprendre un projecte en particular.

En altres paraules, són els costos que comporta aquest projecte i que asseguren rendiments òptims. A més, es compon per tots els costos directes i indirectes necessaris per a l’elaboració del bé o servei.

Per aquest motiu les organitzacions estableixen costos estàndards en els seus inventaris i en els diferents plans de negoci.

Trets principals del cost estàndard

La determinació d’un nivell òptim de producció mitjançant els càlculs d’aquest tipus de costos facilita una sèrie de fets:

  • Evita l’aparició d’ineficiències en l’ús de recursos : Exemples d’això poden ser restes d’estoc, excés de deixalles o consum energètic excessiu.
  • Representa la suma de costos El cost estàndard suposa la conjunció dels costos derivats de la producció d’un bé en particular. Engloba des del disseny fins a la confecció, passant pels elements tecnològics i energètics bàsics per a la seva realització.

Exemple de cost estàndard

Una aproximació senzilla a aquest concepte és el comentat dels escandalls en l’àmbit de la restauració o l’hostaleria.

Gràcies a aquesta aproximació als costos implicats, un restaurant té la possibilitat de conèixer els costos eficients a l’hora de preparar un plat determinat.

Per exemple, una pizza especial pot tenir un cost estàndard establert a 5 euros. Aquest import inclou l’atribució de matèries primeres necessàries per a una pizza, el temps assignat al seu processament i altres despeses com el consum energètic o els costos laborals del cuiner.

Així, és possible definir que la preparació eficient per a aquesta pizza passa per emprar 20 minuts amb un sol cuiner, quantitats exactes d’oli, sal i altres elements i 10 minuts de fornejat a una temperatura prèviament establerta.

Qualsevol desviació respecte a aquest tipus de pautes se sol traduir per a les empreses en sobrecostos o ineficiències. És a dir, en la possibilitat d’obtenir menys beneficis.