Cost de vendes

El cost de vendes és el valor directe que suposa haver fabricat un producte o servei comercialitzat en un període determinat.

Cost de vendes

És molt important recalcar la condició de valor directe en el concepte, ja que només es tenen en compte aquells que afectin de manera directa el procés d’obtenció del bé o servei a vendre.

Cost de vendes en comptabilitat

Serveix per determinar en un període determinat el muntant que suposa vendre un producte o servei per a l’empresa i així poder establir quin nivell d’ingressos o de vendes són necessaris per pal·liar-los.

També és útil de cara a analitzar quin procés implicat en el producte o servei incorre en més despesa que altres, i així poder fixar un preu de venda. Generalment són despeses que no en podem prescindir totalment, ja que algunes són proporcionals al nivell de vendes realitzades. Diversos podrien ser:

  • Emmagatzematge.
  • Subministraments.
  • Matèries primeres utilitzades.
  • Mà dobra.

Així doncs, depenent de l’activitat de l’empresa aquest cost l’integraran diferents tipus de despeses, i l’exemple més recurrent per diferenciar aquestes despeses seria comparar l’origen del cost de vendes d’un supermercat i una empresa que comercialitza serveis per internet.

Fórmula cost de vendes

En primer lloc, cal diferenciar entre dos tipus d’empreses, d’una banda les que adquireixen mercaderies, i de l’altra les que fabriquen les seves pròpies existències.

Tenint en compte això, la fórmula del cost de vendes d’una empresa en un període determinat serà:

Cost de vendes

No s’han tingut en compte empreses relacionades amb el sector serveis, ja que la forma de calcular el cost varia en funció de l’activitat específica de l’empresa. Hi ha una gran diferència entre calcular el cost de vendes duna empresa de programari i una altra del sector de lhostaleria per exemple.

En resum, no és tan metòdic el càlcul en aquest tipus d’empreses en comparació d’una que comercialitza amb mercaderies o productes acabats.

Finalment cal destacar que per adjudicar un valor als productes tant inicials com acabats que es vendran, a nivell comptable podem valorar-los amb diferents mètodes. Aquests mètodes estan estretament lligats a la comptabilitat interna. Els més usats són el mètode FIFO (de l’anglès first in, first out , que traduït a l’espanyol seria “primer a entrar, primer a sortir”), PMP (Preu Mitjà Ponderat) i LIFO (de l’anglès last In, first out , que traduït seria “últim a entrar, primer a sortir”).