Cost de producció

El cost de producció (o cost d’operació) és la despesa necessària per fabricar bé o per generar un servei.

Cost de producció

D’aquesta manera, el cost de producció està relacionat amb les despeses necessàries, i en queden fora d’altres com les financeres. Sol incloure la matèria primera i els aprovisionaments, la mà d’obra directa i indirecta i altres costos de gestió com ara amortitzacions, lloguers o despeses d’assessorament.

Elements del cost de producció

Com hem esmentat, hi ha tres elements claus en el cost de producció. A continuació expliquem cadascun:

  • Un és la matèria primera i els aprovisionaments. La primera són els materials que es transformen en el procés productiu. Un exemple seria la farina i la sal al pa. La segona són els que no es transformen però són necessaris, com les borses en què es comercialitzen alguns béns.
  • El segon, tan important com el primer, és la mà dobra. En aquest cas s’inclou només la mà d’obra directa, és a dir, aquella involucrada en el procés productiu. Per exemple, els empleats que treballen a la cadena de fabricació.
  • El tercer són els altres costos indirectes de producció. Aquí incloem la mà d’obra indirecta que és la que, tot i no estar implicada en el procés, és necessària. Per exemple, el personal del departament dadministració. També haurem d’afegir la resta de despeses necessàries com a amortitzacions, lloguers o tributs.

Com calcular el cost de producció

La forma de càlcul depèn de quin dels tres vessants del cost ens interessa. Vegem-ne cadascuna:

  • Per a la matèria primera i aprovisionaments cal incloure totes les despeses necessàries. Aquests poden ser transports, assegurances, duanes, tributs no deduïbles i altres de similars. Per al càlcul cal conèixer el cost per unitat produïda.
  • Per a la mà dobra, cal incloure el sou brut i altres costos socials. Per exemple, les quotes que l’empresa paga a la seguretat social per a atur, formació o pensions. Per al càlcul convé saber-ne el cost per hora.
  • Finalment, en relació amb els costos indirectes, que han d’incloure la resta. En aquest cas, tots hem d’incloure excepte els financers.

Exemple del cost de producció

Imaginem una empresa que, per simplificar, fabrica un sol producte. La matèria primera necessària per a cada unitat fabricada és també una unitat. L’aprovisionament es calcula pel muntant total. Per a mà d’obra directa considerem una producció de 5 unitats per cada hora de treball. La indirecta són els sous dadministració. Finalment, es produeixen 1500 unitats. a 30 unitats monetàries (um) cadascuna.

Cost de producció 1

Els costos unitaris es calculen dividint el total entre les unitats produïdes. Un cop els tenim tots els sumem i calculem el cost de producció unitari total. La diferència entre el preu de venda i aquest cost és el marge o benefici unitari brut. En multiplicar per la producció, s’obté el benefici brut de l’empresa. Després de calcular el resultat financer, obtenim el benefici net, que no hem inclòs a l’exemple.