Cost d’adquisició de clients

El cost dadquisició de clients és una mesura que sutilitza en màrqueting per determinar el cost total mitjà que representa per a una empresa ladquisició de nous clients.

Cost d'adquisició de clients

És a dir, aquest indicador reflecteix la inversió que cal fer per aconseguir que un client potencial es converteixi en client efectiu.

Per començar, aquest càlcul pot ajudar a fer que una empresa decideixi quant invertir per adquirir nous clients. Això, amb el propòsit que la inversió sigui rendible per a la signatura i que els recursos financers no es facin servir de manera inapropiada.

Addicionalment, aquesta mesura és coneguda per les sigles CAC i en calcular-la serveix perquè les empreses sàpiguen quants diners necessiten invertir per aconseguir nous clients. Totes les empreses esperen reduir el cost d’adquisició de clients. Això els permet recuperar la inversió utilitzada en màrqueting i vendes. A més, lempresa pot saber què tan eficients i adequats són els programes de màrqueting i de vendes que sestà implementant.

Cost D'Adquisicion De Clients 2 1
Què és el cost dadquisició de clients?

Com calcular-ho?

Per calcular el cost d’adquisició de clients s’utilitza la fórmula següent:

Image 679
Fórmula cost d’adquisició de clients

En aquest cas, la despesa de vendes i màrqueting representa la suma dels costos de:

  • Ladministració de vendes.
  • La suma dels salaris.
  • El pagament de comissions i bonificacions.
  • Despeses generals del període considerat. Aquest pot ser un mes, un trimestre o un any.

L’NC representa el nombre de clients adquirits nous durant un mes, un trimestre o un any.

Per exemple, si una empresa té les despeses següents:

Administració de vendes= 55.000,00$

Salaris = 30.000,00$

Comissions i bonificacions = 10.000,00$

Despeses generals del període = 40.000,00$

Total = 135.000,00$

Amb aquesta inversió l’empresa va aconseguir 50 clients nous durant el període estimat.

Aleshores en aplicar la fórmula obtenim:

CAC=135.000/50=2.700,00$

Per tant, el cost mitjà d’adquisició de clients d’aquesta empresa és de 2.700,00$.

Anàlisi del resultat

Primer de tot, cal aclarir que totes les empreses i tots els productes tenen un CAC diferent. No totes aquestes mesures són iguals. Tampoc implica que tenir un CAC elevat sigui una cosa dolenta. Sobretot, si ho estem analitzant a curt termini. Podria succeir que el CAC pugui anar baixant a mitjà i llarg termini. El que sí que és important és intentar aconseguir que la mesura del CAC es vagi reduint. Això, per aconseguir millors nivells de rendibilitat i eficiència en els processos de màrqueting i vendes de lempresa.

Per què és important fer aquest mesurament?

Per a una empresa és molt important realitzar aquest mesurament o mètrica de màrqueting perquè:

1. Mostra el retorn de la inversió

En primer lloc, el mesurament del CAC ajuda a fer que les empreses puguin precisar com s’està donant el retorn de la inversió. Això és molt important perquè permet conèixer si els recursos financers s’estan utilitzant adequadament al camp del màrqueting i de les vendes. Especialment en laplicació destratègies del procés de captar nous clients.

2. Determineu l’efectivitat dels plans i l’execució de les estratègies de màrqueting

En segon lloc, l’efectivitat dels plans i l’execució de les estratègies de màrqueting defineix quants clients potencials es converteixen en efectius. Per això, aquest mesurament (CAC) ens indica quant estem gastant o quin és el cost per convertir-los en clients que compren els productes. Això obeirà a què tan bones són les estratègies que es fan servir.

És important destacar que les persones prefereixen fer el seu procés de compra soles. Només quan no troben la informació que esperaven contacten amb els experts. Per això, cal estar atent al moment de contactar amb els nous prospectes de clients.

3. Permet enfocar millor els recursos

En tercer lloc, aquest mesurament permet establir en quina fase del procés de màrqueting cal invertir més recursos per aconseguir millors resultats. Per tant, si es concentren els recursos on millor s’aprofiten, s’aconseguiran millors resultats.

4. Ajuda a millorar i afegir valor

Finalment, la mesura del cost d’adquisició del client ajuda a millorar allò que s’està fent i afegir valor. Per això, es poden modificar les estratègies que s’estan implementant. Per exemple, fer una millor adequació de preus i desenvolupar millors productes amb valor afegit. Tot això contribueix a fer que l’empresa ofereixi un millor servei.

Cost D'Adquisició De Clients 1 1
Cost d’adquisició de clients
Per què és important mesurar-ho?

Com a conclusió, es pot afirmar que el cost dadquisició de clients per a una empresa hauria de ser una mesura a calcular de forma periòdica. Això, perquè lajuda a saber quins resultats estan generant les inversions en màrqueting i vendes per afegir nous clients, el que finalment permet que lempresa es mantingui al mercat. Però, el més important, amb ladquisició de nous clients lempresa pot créixer més.