Consum responsable

El consum responsable és una decisió de compra que analitza els impactes ambientals i de justícia social, que això comporta.

Consum responsable

A la societat del consum cal qüestionar-se què és el consum responsable? Habitualment aquesta decisió de compra cerca la satisfacció d’una necessitat i alhora assolir l’existència d’una societat sostenible, és a dir, propiciar relacions de producció, distribució, consum i rebuig de residus menys nocives per al medi ambient.

En molts dels casos també requereix, per exemple, un replantejament sobre els desitjos propis d’adquirir béns o serveis, a fi d’ajustar la decisió de compra a les necessitats reals.

Hàbits de consum responsable

Entre alguns dels objectius o accions per a un consum responsable es troben:

 • Analitzar limpacte ambiental respecte al cicle de vida útil del producte.
 • Tipus de comerç que s´afavoreix amb la decisió de compra.
 • La qualitat dels productes que s’adquireixen.
 • El temps en què es consumeixen els recursos no renovables ha de ser igual al temps de substitució dels recursos renovables.
 • Alinear la quantitat d‟emissió de residus i de contaminació amb la capacitat d‟assimilació dels propis ecosistemes.
 • Ubicar i establir preferències de consum a productes i serveis, en el procés de producció dels quals respectin el medi ambient i la justícia social.
 • Cerca de reutilitzar els productes que s’han adquirit per evitar adquirir més.
 • Rebre en préstec o donació béns per evitar adquirir un producte nou.
 • Evitar adquirir béns que són d’un sol ús o d’un sol ús.
 • Evitar adquirir productes l’empaque dels quals genera un increment en la contaminació ambiental i procurar que els empaquets retornables, reutilitzables o bio degradables.

Beneficis del consum responsable

Entre els múltiples beneficis del consum responsable podem destacar els següents:

 • Reducció dels nivells de contaminació i de la petjada ecològica.
 • Estalvi en el consum de recursos naturals per a la producció dels béns i serveis adquirits.
 • Distribució de la riquesa de manera més equitativa.
 • Conscienciació mediambiental.
 • Increment de la taxa destalvi dels ciutadans.
 • Suport a petits productors respectuosos amb el medi ambient.
 • Estalvi en combustibles fòssils.
 • Millora de la salut dels consumidors que ho practiquen.
 • Reutilització o reciclatge dels residus.

Corrents que donen suport al consum responsable

Hi ha corrents que es recolzen en el consum responsable com a pedra angular dels seus principis, com són: comerç just, el cooperativisme, el bescanvi de productes orgànics, l’economia solidària, el vegetarianisme, consum col·laboratiu, etc.

Principis del consum responsable

Les persones que prefereixen el consum responsable volen donar un missatge al mercat, mitjançant les seves decisions de compra i segueixen certs principis que guien la seva actuació al moment d’adquirir béns i serveis com ara:

 • Principi de treball: Compleix amb la funció de generar llocs de treball dignes. És a dir, treballs remunerats adequadament o d’acord amb l’esforç i el temps que es dedica al procés productiu.
 • Principi d’equitat: Compleix la inclusió de tots els sectors de la població dins del procés productiu. Per exemple, gènere, comunitat indígena, preferència sexual, edat que pugui treballar legalment, etc.
 • Sostenibilitat ambiental: Si compleix el menor impacte ambiental negatiu durant el procés productiu.
 • Principi de cooperació : Compleix amb una bona relació entre productors, entre productor i govern, entre governs, etc.
 • Sense ànim de lucre: En cas que així sigui si analitza a qui beneficia la iniciativa, si és una especulació només per imatge publicitària o si realment es tracta de donar suport a algun sector vulnerable de la població.
 • Compromís amb l’entorn: Compleix donar suport a la comunitat, per exemple; proveint de matèria primera de la localitat, preferint productes i serveis, que en la seva elaboració, donin feina a persones de la mateixa localitat, entre d’altres.

Importància del consum responsable

El consum responsable s’ha convertit en una cosa fonamental per poder garantir la sostenibilitat del planeta. En aquest sentit, cal una conscienciació social sobre aquest aspecte per poder reduir les taxes de contaminació que patim actualment.

Es tracta d’un hàbit de consum que permet als ciutadans gaudir d’un nivell de vida adequat, perjudicant en la mesura del possible el medi ambient. D’aquesta manera, els consumidors adquireixen al mercat la quantitat de béns i serveis que realment necessiten i que garanteixen el respecte per la sostenibilitat dels nostres ecosistemes.

Tipus de consum responsable

Hi ha multitud de tipus de consum responsable, destaquem a continuació els més importants:

 • Consum sostenible: Es basa en fer un consum de béns i serveis que utilitzin en la seva producció fonts d’energia renovables i no utilitzin productes perjudicials per al medi ambient.
 • Consum solidari: És aquell consum realitzat amb una perspectiva social i que és d’interès tant propi com a col·lectiu. Té un enfocament relacionat amb el suport als treballadors i empreses locals.
 • Consum crític: Consisteix a consumir únicament allò necessari deixant de banda els impactes publicitaris o certes tendències socials.
 • Consum conscient: Es produeix quan el consumidor és conscient de les repercussions que té l’adquisició d’un bé o servei determinat sobre el medi ambient.

Exemples de consum responsable

Plantegem alguns exemples de consum responsable:

 • Productes alimentaris ecològics.
 • Paper d´oficina reciclat.
 • Dispositius tecnològics amb components reutilitzats.
 • Plaques solars.
 • Productes de cura personal sense químics perjudicials per al medi ambient.