Conjuntura econòmica

Conjuntura econòmica és la situació econòmica conjunta que mostra una economia determinada en un moment determinat. En altres paraules, la situació actual que travessa una economia, així com les perspectives futures de la mateixa.

Conjuntura econòmica

La conjuntura econòmica, en aquest sentit, és la situació econòmica que mostra una economia determinada en un moment determinat en conjunt.

Així, la situació actual que travessa aquesta economia, mostrant el que se sol denominar comunament com a panorama econòmic. En altres paraules, la conjuntura reflecteix l’estat actual d’una economia. Un Estat que pot ser modificat per lactuació dels diferents agents socioeconòmics, donant lloc a nous escenaris de conjuntura.

Així, la conjuntura és donada per als agents socioeconòmics, així com l’evolució de les variables econòmiques que componen l’economia. Variables com l’oferta, la demanda, el tipus d’interès i una altra sèrie de variables rellevants.

Diferència entre conjuntura i estructura econòmica

Conjuntura i estructura econòmica són dos conceptes que fan referència a coses similars, però que representen el contrari l’un de l’altre. És a dir, conjuntura i estructura econòmica són els dos tipus de situacions que pot presentar una economia. És a dir, quan parlem de situacions econòmiques, podem dir que la situació és conjuntural o estructural, fent referència a la magnitud i la temporalitat de l’assumpte.

En aquest sentit, la conjuntura econòmica, com dèiem, és la situació econòmica de conjunt que mostra una economia determinada, en un moment determinat. En altres paraules, una situació a curt termini que mostra l’escenari present d’una economia determinada.

Mentre que, d’altra banda, l’estructura econòmica és la situació que presenta una economia i que no es pot modificar a curt termini. En altres paraules, situacions que presenta una economia a llarg termini, les quals s’han d’afrontar al llarg del temps, no presentant aquest caràcter temporal que sí que presenta la conjuntura.

En línies generals, conjuntura sol fer referència a una situació puntual que presenta una economia. D’altra banda, estructura fa referència a la composició d’una economia a llarg termini.

Principals indicadors de conjuntura econòmica

Per mesurar la situació que travessa una economia, hi ha una sèrie d’indicadors que anomenem indicadors de conjuntura econòmica. En aquest sentit, ens ajuden a controlar la situació conjuntural que travessa una economia, així com conèixer l’estat de la conjuntura.

Entre els principals indicadors de conjuntura econòmica hi ha:

  • Índex de preus.
  • Salaris.
  • Producció.
  • Ocupació.
  • Comerç exterior.
  • Consum de les llars.
  • Comandes de les empreses.

Encara que hi ha molts indicadors de conjuntura econòmica, aquests solen ser els més utilitzats. Uns indicadors que ens permeten avaluar el comportament de l‟economia d‟un país en un període determinat, en un escenari conjuntural.

Si bé és cert que alguns poden presentar problemes conjunturals. Per exemple, en relació amb la desocupació, podem parlar de diferents tipus de desocupació. Entre ells, la desocupació estructural.

Els efectes de la política econòmica

Com passa amb l’estructura econòmica, la conjuntura econòmica pot ser modificable, mutable, davant l’actuació dels diferents agents socioeconòmics. En aquest sentit, la conjuntura econòmica presenta més facilitat per patir canvis, ja que estem parlant d’un escenari més fugaç que, per contra, el que presenta l’estructura econòmica. Per això, la influència de la política econòmica juga un paper fonamental en aquest assumpte.

Així, la política econòmica, gestionada pels polítics en un territori determinat, és l’eina per fer servir la conjuntura econòmica. En funció de les accions que es duguin a terme, aquestes tindran un major o menor impacte en la conjuntura que presenti un país.

Per tant, cal que, quan la conjuntura no és favorable per als agents que conviuen en una economia, la política econòmica, ben aplicada, tracti de modificar l’escenari, produint una convergència cap a escenaris més favorables, que permetin un creixement econòmic més gran i un desenvolupament més gran.

Exemple de conjuntura econòmica

Per posar un exemple de conjuntura econòmica, el millor indicador és la feina. La feina és un indicador que pateix de gran estacionalitat. És a dir, hi ha escenaris de conjuntura davant els quals la variable ocupació es comporta d’una manera o altra.

En aquest sentit, el sector turístic, amb una elevada taxa de temporalitat, és un sector que tendeix a generar ocupació quan es produeixen elevats pics de demanda com la que es viu durant el període estival. En aquest sentit, l’estiu i la variació que pateix la feina (a l’alça) són un bon exemple de conjuntura. Doncs, gràcies a l’estiu, es produeixen increments en la contractació de personal, així com un consum més gran.

Com ho hem fet així, el Nadal és un altre escenari que representa molt bé un escenari conjuntural. Ateses les dates, al mes de desembre es produeixen increments en la contractació de personal, permetent que, per la conjuntura, es redueixi el nombre de desocupats al territori.