Comunitat de béns

Una comunitat de béns és una forma jurídica que pot tenir una empresa. Es caracteritza per ser la unió de diversos autònoms, als quals se’ls coneix com a comuners, que tenen la titularitat compartida d’un mateix bé. Mitjançant l’explotació del dit bé, sigui dit de passada, es vol obtenir un rendiment futur mitjançant una determinada activitat empresarial.

Comunitat de béns

Quan creem una empresa, almenys a Espanya, una de les formes jurídiques que podem triar, entre d’altres, és la comunitat de béns. Igual que una societat limitada o una societat anònima, la nostra empresa es podria configurar com una comunitat de béns.

Perquè ens entenguem, la comunitat de béns és la manera més senzilla de crear una companyia. No requereix una aportació mínima de capital, i aquest bé en comú pot ser l’aportació per posar en marxa l’activitat econòmica. Això és perquè, en última instància, la responsabilitat recau sobre els autònoms que la van conformar.

A aquests autònoms, quan creen una comunitat de béns, se’ls coneix com a «comuners». Aquests comuners segueixen sent autònoms, per la qual cosa el tractament fiscal és el mateix que el d’un autònom qualsevol.

En resum, és una manera de crear una empresa atractiva pel fet que compta amb una sèrie d’avantatges, com ara un tràmit burocràtic més senzill i un capital mínim no exigible. Encara que, de la mateixa manera, compta amb inconvenients com el fet que la responsabilitat és il·limitada, i, com dèiem, recau sobre els comuners en última instància.

Característiques duna comunitat de béns

A tall de resum, i per consolidar el concepte i poder continuar aprofundint, vegem les principals característiques de la comunitat de béns:

 • És una forma jurídica, com a societat anònima (SA) o limitada (SL).
 • Hi ha la possessió compartida d’un bé comú, del qual se n’espera obtenir un rendiment futur derivat d’una activitat econòmica.
 • Als propietaris del bé en qüestió, i fundadors de la comunitat de béns, se’ls anomena «comuners».
 • Aquests comuners, encara que compten amb una companyia, compten amb responsabilitat il·limitada i, per tant, han de respondre amb el seu patrimoni.
 • El tractament fiscal és el mateix que un autònom.
 • És la manera més senzilla de crear una companyia.
 • No requereix capital mínim, ni tràmits burocràtics complexos.

Requisits per crear una comunitat de béns

Entre els requisits que presenta la regulació espanyola, per exemple, per crear una comunitat de béns, figuren alguns com els següents:

 • Ha de tenir un mínim de dos socis.
 • No compta amb un capital mínim exigible, però sí que requereix l’aportació d’un mínim, com el bé comú.
 • Els comuners, sent els socis que constitueixen la comunitat de béns, han de signar un contracte sota el qual es regirà el funcionament de la comunitat esmentada.
 • Els comuners han de registrar la comunitat de béns a l’organisme de l’administració autonòmica que correspongui.
 • A més, si s’aporten béns immobles o drets reals, cal una escriptura pública.
 • No ha de pagar l’impost de societats, ja que no té personalitat jurídica.
 • La responsabilitat dels comuners és il·limitada i solidària, per la qual cosa han de respondre els comuners amb el seu patrimoni.

Obligacions fiscals de la comunitat de béns

Depenent de si ens referim a les obligacions de la comunitat o les dels socis, podem parlar de diferents obligacions.

La comunitat de béns compta amb una sèrie d’obligacions fiscals, entre les quals hi ha les següents:

 • Declaració informativa per a entitats en règim d’atribució de rendes.
 • Retencions a compte de l’IRPF que aquesta practiqui als seus proveïdors.
 • Declaració informativa de retencions i ingressos a compte.

Pel que fa als socis o comuners, destaquen les següents:

 • Els socis han de tributar mitjançant l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).
 • Els comuners, també, han de donar compte de les despeses i els ingressos de la comunitat. Convé ressaltar, dit sigui de passada, que cada comuner informarà únicament de la part corresponent dels comptes de la societat, i no del conjunt de la mateixa.

Avantatges i inconvenients de crear una comunitat de béns

Per acabar, vegem alguns dels avantatges que té per a dos socis crear una comunitat de béns:

 • És la manera més senzilla per crear una empresa.
 • No requereix un capital mínim per constituir-se.
 • Només n’hi ha prou amb dues persones per crear-la.
 • Els tràmits per constituir-la són força simples.

No obstant això, també hi ha alguns inconvenients que cal assenyalar:

 • No es pot aprofitar del tractament fiscal d’una empresa mitjançant l’impost de societats.
 • Els comuners compten amb responsabilitat il·limitada, per la qual cosa responen amb el seu patrimoni.
 • La comunitat de béns, atès que no és una empresa a l’ús, no opta a moltes ajudes que ofereix el Govern i les entitats de crèdit.