Comunicació vertical

La comunicació vertical és aquella que es genera entre els empleats subordinats i els càrrecs superiors dins làmbit empresarial. Pot desenvolupar-se de manera ascendent o descendent .

Comunicació vertical

La comunicació vertical és un tipus de comunicació molt recomanable per implementar a les empreses. És aquella que es dóna entre subordinats i superiors de manera ascendent o descendent.

El que destaca dins d’aquest procés de comunicació és el fet que sempre es fa entre membres d’una organització, però amb jerarquia diferent.

Amb aquest tipus de comunicació, es pretén aconseguir que hi hagi una bona disposició entre tots els membres de l’empresa per compartir informació o dades.

Tipus de comunicació vertical

Destaquen dos tipus de comunicació vertical:

  • Comunicació vertical descendent: Aquesta comunicació té origen als alts càrrecs. S’utilitza per transmetre informació als treballadors situats a un nivell més baix o intermedi.
  • Comunicació vertical ascendent: Sorgeix des dels empleats que se situen al nivell inferior de la companyia. La finalitat d’aquesta comunicació és mostrar el punt de vista dels treballadors o la necessitat de més informació sobre les tasques que desenvolupen, entre d’altres opcions.

Per què serveix la comunicació vertical?

Aquest tipus de comunicació serveix per establir una transmissió d’informació entre subordinats i alts càrrecs per aconseguir més entesa i millorar l’ambient laboral de l’empresa.

Solen ser els departaments dels nivells superiors els que estableixen les normes, comunicacions o dades que van adreçades als empleats de nivells inferiors.

Això pot generar problemes de comunicació i mala predisposició a l’hora de desenvolupar les tasques establertes, ja que els treballadors no tenen potestat per poder emetre comentaris o desitjos.

Exemple de comunicació vertical

Si els alts directius d’una empresa decideixen donar un canvi a la seva política i fites a aconseguir, ho hauran de comunicar als departaments inferiors perquè es conegui aquesta informació.

Si els empleats que ocupen aquests llocs poden emetre opinions o suggeriments i entre tots es genera una comunicació vertical, es podrà parlar que és eficaç per a l’empresa. A més que tots estiguen informats i al corrent dels nous canvis que pretén implementar la pròpia organització.

La comunicació vertical no és una cosa que s’aconsegueixi de manera reeixida en qüestió de segons, sinó que la mateixa empresa haurà d’apostar-hi.

Una companyia que estigui interessada a conèixer el que pensen els seus empleats i saber-ne més sobre els treballadors, la posarà en pràctica. Tot i això, aquelles empreses que s’inclinen cap al mandat dels càrrecs superiors únicament, declinaran aquesta opció.

Cal valorar la comunicació efectiva dins de l’empresa i posar en pràctica pautes per generar un bon lideratge.