Comunicació vertical i horitzontal

La comunicació vertical és la que es posa en pràctica entre els càrrecs superiors i els empleats subordinats dins del context empresarial. Es pot donar de manera ascendent o descendent. D’altra banda, la comunicació horitzontal és la que es duu a terme entre treballadors de nivell jeràrquic similar. Poden ser del mateix departament o d’un altre de diferent, però comparteixen la mateixa posició dins de l’organigrama de la companyia .

Comunicació vertical i horitzontal

La comunicació és essencial dins una empresa. Hi ha diferents tipus de comunicació, entre elles la comunicació vertical i horitzontal. Totes dues són de gran utilitat per aconseguir establir una comunicació eficaç a l’entorn empresarial.

La comunicació vertical és la que es manifesta entre els càrrecs superiors i els inferiors duna empresa. Es pot iniciar des dels alts càrrecs fins als treballadors que ocupen els departaments més inferiors oa la inversa.

La comunicació horitzontal és la que es dóna entre els empleats que comparteixen un càrrec similar. Si fem una ullada a l’organigrama de l’empresa. Comprovarem que la comunicació horitzontal és aquella que es posa de manifest entre els treballadors que ostenten un càrrec de la mateixa importància, encara que estiguin en diferents departaments.

Quines són les diferències més destacades entre la comunicació vertical i horitzontal?

Aquestes són les principals diferències que hi ha entre la comunicació vertical i horitzontal:

  • La comunicació vertical serveix perquè els alts càrrecs duna empresa i els empleats subordinats es comuniquin. El missatge pot anar des de dalt a baix oa la inversa.
  • La comunicació vertical permet donar veu als empleats amb menys rang i exposar els seus suggeriments, opinions i col·laborar en la resolució de problemes.
  • La comunicació horitzontal permet una bona coordinació entre departaments de rang similar que ocupen l’organigrama de l’empresa. Quan es tracta duna empresa gran això és molt útil per enfortir els grups.
  • En la comunicació vertical els alts càrrecs poden transmetre als treballadors que ocupen els llocs més inferiors, els valors, la política de l’empresa i les recomanacions per desenvolupar les tasques pertinents.
  • En la comunicació horitzontal no hi ha tantes distorsions o equívocs al missatge. Com que té el mateix rang dins de l’empresa hi ha una comunicació més natural, fins i tot de vegades informal, ja que emissor i receptor tenen la mateixa posició laboral.
  • A la comunicació vertical els treballadors se senten integrats i escoltats. Això pot ajudar a fer que el clima laboral sigui molt més positiu.
  • En la comunicació horitzontal hi ha més dinamisme, la comunicació és més immediata i això genera una cooperació més gran entre els treballadors.

Exemples de comunicació vertical i horitzontal

Els alts càrrecs d’una empresa han decidit informar els treballadors sobre la importància dels valors i els objectius de l’empresa. Pretenen deixar clar la seva essència, les tasques que han de desenvolupar i com executar-les de manera efectiva.

En aquest cas es duria a terme una comunicació vertical descendent, ja que part dels alts càrrecs pretén deixar clar algunes informacions rellevants per al desenvolupament de les tasques, així com la política de la pròpia empresa.

Suposem ara un altre exemple. Aquesta vegada es tracta d’una empresa de productes de cosmètica vegana, on hi ha dos departaments d’igual posició dins de l’organigrama empresarial. S’han de coordinar de manera eficaç entre ells per donar suport a la sortida al mercat d’una línia de productes nova.

En aquest cas, la comunicació que s’està fent és l’horitzontal.

Per al bon desenvolupament d’una comunicació empresarial, seria recomanable posar en pràctica tots dos tipus de comunicació.