Comptabilitat

La comptabilitat és la part de les finances que estudia les diferents partides que reflecteixen els moviments econòmics i financers duna empresa o entitat.

Comptabilitat

És una eina clau per conèixer en quina situació i condicions es troba una empresa i, amb aquesta documentació, poder establir les estratègies necessàries per tal de millorar-ne el rendiment econòmic. Per exemple, si comprem fusta per fabricar cadires haurem de comptabilitzar aquesta compra per saber quina quantitat tenim, quant ens ha costat, qui és el venedor, en quina data la comprem, etc. De tot això i més se n’encarrega la comptabilitat.

La comptabilitat és un recurs de què es disposa per administrar les despeses i els ingressos d’una companyia. Qualsevol empresa en el desenvolupament de la seva activitat realitza operacions de compra, venda, finançament com a conseqüència d’aquestes activitats, el seu patrimoni varia i obté un benefici o una pèrdua.

Totes les empreses són conscients que han de gestionar de manera adequada els paràmetres comptables. Aquest concepte involucra tant les anomenades petites i mitjanes empreses ( PIMES) com les grans multinacionals. De la mateixa manera, obeeix tant a raons d’índole financera —de termes d’assegurar la rendibilitat adequada—, com a disposicions fiscals, a causa de la pressió dels fiscs federals, provincials i locals sobre cada formació corporativa.

Origen de la comptabilitat

La comptabilitat és present a la vida dels homes des de fa milers d’anys, va ser utilitzada de manera més rudimentària a les grans civilitzacions com Egipte o Roma, però la comptabilitat tal com la coneixem avui, va tenir el seu origen en la publicació a Itàlia de l’obra Summa d’Arithmetica, Geometria, Proportioni i Proportionalita’ de Luca Pacioli, que es va dedicar a descriure mètodes comptables dels comerciants venecians, usos mercantils, contractes i pràctiques d’interessos i canvi; aquest document va establir la comptabilitat de partida doble, el precedent del que avui es coneix com a “deu i haver” a l’argot de la comptabilitat. Però, atès que les antigues repúbliques i microestats italians van ser els grans promotors del comerç en segles previs, aquests ensenyaments es van adaptar i modificar amb l’esdevenir del temps, sense perdre’n l’essència original.

D’aquesta manera, si parlem de comptabilitat, ens estem referint a una ciència -atès que brinda coneixement-, a una tècnica -en la mesura que treballa amb procediments i sistemes-, a un sistema d’informació -atès que pot captar, processar i oferir conclusions sobre peces d’informació- i, finalment, a una tecnologia social –perquè conjuga sabers de la ciència per resoldre problemes concrets de la vida en societat–.

Elements patrimonials i estats financers

Dins la comptabilitat hi ha tant elements patrimonials com estats financers. Són dos conceptes de gran importància i sobre els quals s’articula tota la base de la mateixa.

Els elements patrimonials són:

 • Actiu.
 • Passiu.
 • Patrimoni net.

Per la seva banda, els estats financers són:

 • Balanç general o de situació.
 • Compte de resultats o compte de pèrdues i guanys.
 • Estat de canvis al patrimoni net.
 • Estat de fluxos d’efectiu.
 • Memòria.

Tipus de comptabilitat

És clar que, com hem pogut comprovar, són molts els detalls que cal tenir en compte en un registre. De la mateixa manera, són força les àrees de l’empresa sobre les quals s’ha de fer un registre comptable. Així, doncs, s’han desenvolupat diferents tipus de comptabilitat. Per exemple, no és igual la comptabilitat pública que la comptabilitat de costos. En aquesta línia no utilitza les mateixes partides comptables una empresa financera que no pas una empresa agrícola.

Això no obstant, dit això, podríem dir que la comptabilitat es pot dividir en funció de tres detalls:

 • En funció de la seva naturalesa: Aquí parlem de si és pública o privada
 • Pel tipus d’activitat econòmica: Per exemple, hi ha la comptabilitat industrial, la petroliera, la comercial, etc.
 • En funció del camp en què s’aplica: Depenent de l’especialització, podem diferenciar entre comptabilitat fiscal, gerencial (per a directius), comptabilitat de costos o comptabilitat financera.

Per saber-ne més es pot consultar el següent enllaç sobre els tipus de comptabilitat.

Tipus de comptabilitat

Objectius de la comptabilitat

També cal destacar que els objectius fonamentals de la comptabilitat són d’una banda, interpretar el passat per prendre decisions a l’empresa i satisfer la demanda d’informació de diferents grups d’interès (com accionistes, prestadors o administracions públiques) i, de l’altra , deixar constància de totes les operacions econòmiques i financeres. És més, si desglossem aquests motius, podrem dir que la comptabilitat serveix per:

1. Analitzar i donar part dels recursos econòmics duna empresa.
2. Permetre als administradors una planificació i una direcció correcta de les transaccions comercials.
3. Controlar i portar un registre de les gestions dels administradors i les càrregues tributàries de lempresa.
4. Ajudar a predir els fluxos de diners.
5. Col·laborar amb la informació necessària a l’hora de fer una estadística nacional al voltant de les activitats econòmiques.

La comptabilitat des de finals del segle XX

Gràcies a l’avenç tecnològic que el món ha experimentat des de finals del segle XX, és obligatori fer especial esment a la informàtica. Els recursos moderns han donat un fort tomb a l’enfocament convencional de la comptabilitat. Així, la tasca dels experts en aquesta disciplina s’ha facilitat gràcies als fulls de càlcul i als registres de patrimoni o estoc, amb més control d’entrades i sortides.

Hi ha nombrosos programes o programari de comptabilitat per ajudar les empreses en les seves tasques comptables diàries. Programes que faciliten la facturació, la gestió dels clients, fan automàticament balanços i fins i tot controlen les hores dels empleats de l’organització.

L’harmonització comptable

L’harmonització comptable és un procés que s’ha dut a terme durant els darrers anys perquè els comptes anuals de les empreses siguin comparables entre si. Aquest procés és clau és un món globalitzat i competitiu on les empreses no només poden obtenir finançament a qualsevol lloc del món, sinó que són comparables les unes amb les altres d’una manera senzilla per a aquells grups d’interès. Ja sigui per voler invertir-hi o simplement perquè desitges treballar en la seva organització. Per això s’han creat les normes internacionals d’informació financera (NIIF), també conegudes per les sigles en anglès IFRS.