Cobertura d’estoc

La cobertura d’estoc representa el nombre de dies que una empresa pot cobrir la demanda amb les existències que té emmagatzemades. El resultat s‟obté de dividir el nombre d‟existències entre la demanda mitjana d‟un període de temps determinat.

Cobertura d'estoc

La cobertura d’estoc és una ràtio que permet estimar el nombre de dies que una empresa pot proveir als seus clients, sense la necessitat de comprar noves existències al proveïdor. Per fer aquesta estimació, hem de dividir el nombre d’existències entre la demanda expressada en unitats.

El valor obtingut d’aquesta ràtio és utilitzat per a la planificació i la gestió de la logística de l’empresa. D’aquesta manera, es poden fer previsions de liquiditat perquè la companyia es pugui aprovisionar correctament. Sumat a això, també es pot calcular amb quant de temps d’antelació s’han de fer les comandes als proveïdors, en funció dels temps d’espera.

D’altra banda, per fer el càlcul d’aquesta magnitud i obtenir resultats realistes, cal dur a terme un minuciós control d’inventari. Les unitats de stock de cada producte han d’estar ben quantificades. També s’han de comptabilitzar els trencaments o els desperfectes que poden patir determinats béns durant l’emmagatzematge.

Fórmula de la cobertura d’estoc

La fórmula utilitzada per calcular la cobertura d’estoc seria la següent:

Cobertura d’estoc = Existències / demanda mitjana

Hem de tenir en compte el període de referència de la demanda mitjana, depèn de la periodicitat amb què ens aprovisionem.

Exemple de cobertura d’estoc

Com hem vist anteriorment, per calcular la cobertura d’estoc necessitem dividir les existències de l’empresa entre la demanda mitjana durant un període de temps determinat.

Suposem que som propietaris d´una empresa de cadires. Després de realitzar el nostre inventari, anotem que disposem de 300 cadires al magatzem. La nostra demanda mitjana per setmana és de 100 cadires, per tant, en dividirem 300 entre 100 per obtenir la cobertura d’estoc.

Cobertura d’estoc = 300/100 = 3

El resultat és tres, cosa que ens indica que disposem de tres setmanes sense la necessitat de ser proveïts pel nostre proveïdor. Ara suposem que el temps d’espera des que sol·licitem una comanda al nostre proveïdor fins que la rebem és de cinc dies.

En aquest cas, caldrà que sol·licitem la nova comanda d’existències d’aquí a un parell de setmanes per assegurar l’abastament.

En conclusió, la cobertura d’estoc és un indicador que mesura el temps que pot estar una empresa sense proveir-se, amb la demanda mitjana que té durant un període de temps determinat.