Causes de limpacte ambiental

Les causes de l’impacte ambiental són els esdeveniments que originen un efecte als ecosistemes del planeta.

Causes de limpacte ambiental

És també conegut com a causes de l’impacte ecològic i fa referència a les raons per les quals es modifica l’ambient.

Tipus de causes de limpacte ambiental

Tot seguit, s’expliquen breument de les dues causes principals de l’impacte ambiental.

 • Acció humana: Totes aquelles activitats enfocades a produir béns o serveis per a la satisfacció de necessitats humanes.
 • Acció de la natura: Genera trastorns als ecosistemes sense la intervenció d’activitats humanes, que té efectes radicals i sobtats. És per això que, molts dels casos atesa la seva ocurrència són difícils de preveure.

Exemples que causen impacte ambiental

Les causes principals d’efectes negatius són humanes. I especialment les activitats industrials, les quals tenen un elevat cost ecològic, per les alteracions que provoquen en el balanç dels ecosistemes.

De vegades no són considerades algunes causes d’impacte ambiental, però no han de ser ignorats perquè no permet prendre mesures per preveure’ls o atenuar-los.

Els efectes col·laterals no desitjats que es deriven de les activitats productives, també solen anomenar-se externalitats negatives.

A continuació, alguns exemples i una breu explicació de cadascuna.

 • Contaminació per escombraries: Aquesta es dóna per la generació de deixalles sòlides i els més nocius són aquells que no es biodegraden tals com el plàstic, piles o ferralla electrònica. Que pot a més d’afectar la part superficial de la terra també contamina mantells aqüífers en infiltrar-se a terra i/o subsòl.
 • Eutrofització : Es dóna en ecosistemes aquàtics que presenten un significatiu increment de matèria inorgànics que dóna com a conseqüència un augment de fosfats i nitrats provocant efectes adversos. Això és degut a l’abocament de detergents, deixalles del sector agrícola o ramader com els fertilitzants químics que elimina l’existència d’oxigen debilitant la biodiversitat.
 • Contaminació atmosfèrica : Aquesta es dóna per l’increment de partícules i gasos tòxics a l’atmosfera, per exemple, el smog fotoquímic, que és un tipus de contaminació de l’aire principalment per l’emissió de CO 2 i que empitjora en aquelles zones on predomina el clima sec i assolellat.
 • Pluja àcida : Pluja amb contaminants del propi ambient per la combustió d’hidrocarburs d’origen fòssil que són diluïts a l’aigua, que per efecte d’evaporació pugen a l’atmosfera i baixen en forma de gotes de pluja.
 • Contaminació per guerres Tots els armaments usats durant les guerres com els bombardejos, l’ús d’armes químiques, les mines que queden abandonades, bales, bombes, etc. Així com els exercicis bèl·lics en què es realitzen proves amb armes. Tenen un significatiu impacte nociu en els ecosistemes.
 • Contaminació acústica : És el soroll i vibracions excessives que generen una molèstia a l’oïda humana i el d’altres espècies. Això es dóna generalment a causa del pas de cotxes, avions, vaixells, així com d’operacions de la indústria metal·lúrgica, de la indústria de la construcció, entre d’altres. Aquest tipus de contaminació no ha de ser ignorada perquè, si bé és cert és una cosa que no veiem, també és veritat que té efectes negatius per a la salut auditiva, física i fins i tot mental per als éssers vius.
 • Contaminació per material radioactiu : Pot ser amb fins bèl·lics o pacífics. És el cas de reactors per generar electricitat i en tots dos casos els danys a l’ecosistema són considerables.
 • Contaminació lumínica : Aquest tipus de contaminació es dóna quan hi ha llum artificial en excés, al punt on impossibilita la visualització nocturna de cossos celestes i genera desorientació o alteracions en el rellotge biològic d’algunes espècies.
 • Contaminació electromagnètica : Es produeix en major mesura en zones urbanes, ja que es dóna un major ús de dispositius com els cel·lulars, els ordinadors, pantalles de televisió, línies elèctriques, el transport elèctric, transformadors, antenes i wifi. Això és per les ones i les descàrregues de diferent freqüència que poden generar desorientació en les migracions d’algunes espècies animals. En aquest sentit, hi ha encara controvèrsia sobre els efectes que té per a la vida humana.
 • Contaminació tèrmica : Aquest tipus de contaminació es dóna quan hi ha un increment o decrement de la temperatura de l’aigua o l’aire de manera que perjudiqui algun ecosistema. Per exemple, a causa de les centrals termoelèctriques, la desforestació que implica que davant la inexistència d’arbres no es generi ombra ni filtre l’aigua per incrementar els mantells aqüífers, així com manca de filtració dels raigs del Sol fent que la zona tingui una més temperatura.
 • Contaminació alimentària : Aquesta es presenta quan els aliments de consum humà es veuen afectats per substàncies tòxiques ja sigui per una manca d’higiene o com a resultat d’algun procés derivat de l’activitat humana com la contaminació aquàtica que alhora serveix de reg per a plantes que donen fruit i són laliment dalguna població rural o urbana.
 • Explotació de recursos : Activitats humanes com la mineria, la tala d’arbres, els incendis provocats per poder realitzar activitats de pasturatge de bestiar, la caça indiscriminada, la pesca industrial, entre d’altres.
 • Sobrepoblació : El creixement de la població humana amb motiu de l’increment en l’esperança de vida en néixer, així com increments en la taxa de natalitat. A causa dels avenços mèdics i tecnològics, ha provocat que hi hagi una major població mundial. Això alhora requereix d’un nombre més gran de persones que requereixen satisfer les seves necessitats i per tant major explotació de recursos naturals.

Pel que fa a l’acció de la naturalesa hi ha desastres naturals, les conseqüències dels quals també generen contaminació del sòl i l’aigua; així com la destrucció de flora i fauna i fins i tot la creació de focus d’infecció. A continuació, alguns exemples.

 • Erupcions volcàniques.
 • Tsunamis.
 • Huracans.
 • Sismes.
 • Meteorits.
 • Gelades
 • Tempestes.
 • Sisme submarí.
 • Ensorrament.
 • Inundacions.
 • Tempestes elèctriques.
 • Incendis espontanis.
 • Caiguda de calamarsa.
 • Enfonsament de roques.