Capital

El capital és un dels quatre factors de producció, que està format per aquells béns durables destinats a la producció.

Capital

El capital és un dels quatre factors de producció juntament amb la terra, el treball i la tecnologia. Es caracteritza per comprendre tots els béns durables que es destinen a la fabricació daltres béns o serveis. Així, per exemple, un forn és part del capital d’un forner ja que el fa servir per cuinar el pa (un altre bé) i els serveis que li lliuraran durant diversos anys.

En aquesta línia, el capital serveix per generar valor. Això, a través de la fabricació d’altres béns o serveis o mitjançant l’obtenció de guanys o utilitats sobre la tinença o la venda de valors.

Per produir béns o serveis, el capital s’ha de combinar amb altres factors productius. La combinació precisa dependrà de la tecnologia utilitzada i de les característiques del bé o del servei produït.

El capital augmenta la productivitat dels altres factors productius. Tot i això, si el capital es manté fix i la resta dels factors augmenta, l’alça de productivitat serà decreixent (llei de productivitat marginal decreixent).

El capital també fa referència als recursos financers que s’inverteixen en un determinat projecte per a fabricació o venda de serveis. A més, també es considera capital els guanys d’interessos o altres guanys financers.

Objectiu del capital

El capital té com a objectiu obtenir guanys o interessos sobre l’activitat econòmica o instrument financer on s’inverteixen els diners. La seva característica principal és que és un factor que es pot fer servir per generar més valor. Encara que la mera tinença o la inversió en un projecte no assegura que el resultat serà reeixit.

En el cas de les empreses, els socis fan una aportació de capital en forma de diners, béns o coneixements amb l’expectativa d’obtenir beneficis en el futur.

Així mateix, en el cas dels instruments financers, les persones hi inverteixen el capital esperant obtenir guanys en revendre’l o pels interessos generats durant el temps que mantinguin l’actiu en la seva propietat.

Tipus de capital

El capital es pot agrupar en diverses categories. Veiem a continuació alguns exemples d’aquestes categories.

 • Segons tipus de propietari:
  • Públic : propietat de l’Estat o govern, per exemple, els edificis de les entitats públiques.
  • Privat : On els propietaris són agents privats com a persones particulars, empreses o organitzacions. Ens referim, per exemple, a la maquinària d’un pagès.
 • Segons constitució:
  • Físic : Significa que és tangible i visible, com a maquinària agrícola, ordinadors, estructures, edificis, etc.
  • Intangible : No és tangible, però és real. Ens referim a idees, conceptes, marques, imatges, entre d’altres, de generar valor.
 • Segons termini:
  • Curt termini : S’espera obtenir guanys a curt termini (usualment en el període d’un any). Aquest podria ser, per exemple, el capital que s’inverteix per a la revenda de productes que s’esperen vendre totalment en un any. En comptabilitat s’inclou a l’actiu corrent.
  • Llarg termini : El que s’inverteix amb una perspectiva de guanys en diversos anys, per exemple, la inversió en la construcció d’una infraestructura els beneficis de la qual es veuran en cinc anys. En comptabilitat s’inclou a l’actiu no corrent.
 • Altres tipus de capital:
  • Capital humà: És una mesura del valor econòmic de les habilitats professionals duna persona.
  • Capital financer: representa la totalitat del patrimoni duna persona a preus de mercat.
  • Capital social: Són les aportacions que els socis d’una empresa lliuren i que obtenen una part de la propietat de la signatura.
  • Capital risc: Es tracta de la inversió al capital d’empreses privades (que no cotitzen a la borsa).
  • Capital flotant: És el percentatge de l’accionariat en circulació d’una companyia susceptible de ser adquirit pels inversors detallistes.

El capitalisme i el capital

Val a dir que allò que anomenem capitalisme és un sistema econòmic i social que es basa en la idea que l’augment de capital a través de la inversió privada és el mecanisme per a la generació de riquesa.