Capital privat

El capital privat és aquell tipus de capital que és emprat per agents econòmics privats, per tal de desenvolupar les seves activitats econòmiques i, amb això, obtenir-ne un benefici econòmic.

Capital privat

Dins de la classificació dels diferents tipus de capital existents, el capital privat destaca per ser aquell en què la seva propietat recau sobre agents privats. D’aquesta manera, la propietat del capital privat pertany a tota mena de famílies, així com d’empreses. Aquests empren els recursos que conformen aquest capital per obtenir rendiments econòmics.

En aquest sentit, el capital privat es converteix en l’instrument amb què compta el sector privat per generar guanys, a partir d’uns recursos determinats.

Aquest capital, doncs, facilita el desenvolupament de gran varietat d’activitats econòmiques, mitjançant la generació de béns i serveis. És a dir, conforma la inversió privada.

Característiques del capital privat

La modalitat de capital de tipus privat compta amb algunes característiques a assenyalar:

  • Font d’inversió : Per mitjà del capital privat es generen inversions i s’emprèn en gran varietat de models de negoci.
  • Origen privat Aquest capital procedeix dels recursos de famílies i empreses, destinats a general valor.
  • Relació amb deute Sovint, una font de finançament privat és l’assumpció de deute. És a dir, els agents privats reben préstecs o crèdits per emprar els seus fons en inversió privada.
  • Generador del teixit empresarial: Habitualment, és el capital privat el més present a les diferents economies dels països. Aquest fet dóna lloc a la creació d’ocupació i la major part de les empreses d’una economia, abastant la major part dels sectors econòmics.

Exemples de capital privat

Seguint el concepte de propietat, el capital de naturalesa privada abastarà tot aquell conjunt de capitals pertanyents a agents que formen part de l’àmbit privat.

Això suposa que hi hagi una gran diversitat d’exemples en el dia a dia econòmic. Això comprendria des de la maquinària industrial d’una empresa local fins a la col·lecció pictòrica d’un individu.

Comptablement, el capital social és un exemple privat de les aportacions que, a l’origen, fan els socis a l’hora de crear una societat mercantil. Aquestes poden ser tant dineràries com a espècie.