Capital intel·lectual

El capital intel·lectual és la suma de tots els actius intangibles que una companyia, a través de la innovació i el desenvolupament, ha aconseguit transformar en coneixement i valor afegit, ja sigui present o futur.

Capital intel·lectual

El capital intel·lectual, en altres paraules, fa referència a la totalitat dels actius intangibles (aquells que no es veuen). Intangibles que, a través del desenvolupament i la inversió en innovació i progrés, han acabat esdevenint coneixement útil per a les companyies. D’aquesta manera, l’actiu intangible, per considerar capital intel·lectual, ha d’aportar un cert valor a la companyia.

Atesa la professionalització dels sectors a l’economia, el capital intel·lectual és un concepte relativament nou. Doncs estem parlant que aquest concepte, juntament amb altres, va començar a utilitzar-se a les empreses per l’any 1997. Va ser aquest any quan autors com Brooking o Steward van començar a utilitzar el concepte en estudis. Estudis que, posteriorment, van ser aplicats a empreses, al camp social, així com al món acadèmic.

Què es considera capital intel·lectual?

Encara que no hi ha un elevat grau de consens sobre el que sí que es considera capital intel·lectual i el que no. Molts autors sí que han fet aproximacions comunes sobre el concepte. En resum, el capital intel·lectual s?aglutina en tres grans blocs. Aquests blocs en conjunt representen el que anomenem capital intel·lectual.

Aquests tres blocs a què ens referim són els següents:

  • Capital relacional El capital relacional fa referència al conjunt d’enllaços, així com acords, i, en resum, la totalitat de relacions que posseeix l’empresa amb el seu entorn. És a dir, totes les relacions que té l’empresa, ja sigui amb proveïdors, competidors, accionistes, clients, socis, etc. Encara que molts intenten mesurar les relacions de la companyia amb indicadors seleccionats, encara es consideren grans dificultats per mesurar la totalitat de l’aportació de cada relació a la pròpia companyia.
  • Capital humà El capital humà és el conjunt de les competències que posseeixen els treballadors que exerceixen les seves funcions en una companyia. El talent, el coneixement, les habilitats, la capacitat dinnovació, els valors. Tot allò relacionat amb les competències que posseeixen els treballadors a l’empresa, aportant valor, amb això, a aquesta.
  • Capital organitzatiu : El capital organitzatiu fa referència al conjunt de sistemes d’organització que, a través de l’experiència, l’empresa ha desenvolupat i professionalitzat al llarg de la seva història. El capital organitzatiu, igual que l’humà, fa referència a una sèrie de coneixements que, gràcies a l’experiència, s’han adquirit amb el temps, aconseguint millores substancioses en els rendiments, aportant així un valor afegit a la companyia.

Diferència entre propietat intel·lectual i actiu intel·lectual

Tot i que sembla que tots dos conceptes estan lligats, la propietat intel·lectual i l’actiu intel·lectual són conceptes completament diferents. És a dir, encara que tots dos s’integrin al bloc de capital intel·lectual, parlem de dos tipus de capital intel·lectual, però que presenten importants diferències clau.

En primer lloc, l’actiu intel·lectual és tot aquell actiu intangible que ha estat creat dins una companyia. Aquests actius són de gran importància i valor per a la companyia, ja que en depèn, en molts casos, l’èxit. No obstant això, aquest capital intel·lectual, a diferència de la propietat intel·lectual, no es pot registrar mitjançant les lleis de propietat intel·lectual, és a dir, no es pot protegir. La dificultat per quantificar-ne el valor provoca que el capital intel·lectual quedi exclòs de la regulació en matèria de registre de la propietat intel·lectual.

D’altra banda, la propietat intel·lectual, com el seu nom indica, sí que recull tots aquells actius intangibles que, d’acord amb les lleis de propietat intel·lectual, es troben dins d’aquestes. Parlem d’intangibles dels que sí que podem generar aproximacions valoratives com ara marques, patents, processos, així com tot allò que tingui un valor quantificat i pugui existir el risc d’apropiació indeguda o robatori.