Capital immobiliari

El capital immobiliari són tots aquells béns immobles, ja siguin rústics o urbans, dels quals es posseeixi la titularitat. Així també són aquells béns de què es posseeix el dret real i la facultat d’ús.

Capital immobiliari

En altres paraules, el capital immobiliari és el conjunt de béns immobles, independentment de la seva naturalesa, que es troben sota la propietat d’una persona determinada.

En resum, imaginem que una persona té una casa i un local comercial. Les dues propietats formarien part del capital immobiliari. Al final de l’article veurem exemples més desenvolupats. Tot i això, cal simplificar el concepte per conèixer a què ens estem referint al llarg d’aquest article.

Aquest tipus de capital és ben conegut pel gravamen que rep així com pels rendiments que genera.

Rendiments de capital immobiliari

Els rendiments del capital immobiliari són els rendiments íntegres procedents de la titularitat de béns immobles rústics i urbans. De la mateixa manera, inclouen els drets reals que hi recaiguin, derivats de l’arrendament o de la constitució o cessió de drets o facultats d’ús o gaudi sobre aquells.

En altres paraules, rendiment de capital immobiliari és el nom que es dóna a la generació dingressos provinents per lexplotació dun immoble. En aquest sentit, inclou el capital que rep una persona pel lloguer de propietat.

Qualsevol rendiment que es generi per l’explotació de béns arrels computarà com a capital immobiliari, havent d’anar a la declaració (per a l’autoritat tributària) com a rendiments del capital immobiliari.

Un cop comptabilitzats els ingressos i les despeses, els rendiments del capital immobiliari s’integren a la base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), ja que aquest tributa com un ingrés més de l’exercici.

Tipus de capital immobiliari

Els principals tipus de capital immobiliari són els següents:

  • Tots aquells béns immobles en propietat, independentment de la denominació o naturalesa.
  • Béns immobles sobre els quals recaigui un dret real.
  • Béns immobles sobre els quals es posseïsca una facultat d’ús sobre ells.

Diferències entre capital mobiliari i immobiliari

Tot i que tendeix a generar confusió, la principal diferència entre capital mobiliari i immobiliari està en la mateixa denominació.

És a dir, mentre que el capital immobiliari és aquell conjunt de béns immobles que es troben en propietat d’una persona determinada, el capital mobiliari és aquell que es compon de béns mobles.

En altres paraules, el capital mobiliari fa referència a una sèrie de béns que poden ser fàcilment traslladables i tenen la capacitat de convertir-se ràpidament (en altres actius, per exemple). Mentre que, d’altra banda, el capital immobiliari són aquells béns que no tenen aquesta capacitat per ser traslladats amb facilitat.

Per exemple, es podria considerar capital mobiliari els diners en efectiu i els actius financers.

Exemples de capital immobiliari

A continuació, veurem alguns exemples del que és capital immobiliari, així com un exemple del que es podria considerar un ingrés subjecte com a rendiment de capital immobiliari.

Imaginem que tenim un habitatge i un local comercial. L’habitatge el destinem a l’ús personal com a residència familiar. Tot i això, el local el tenim llogat a una botiga de mobles de la llar, la qual ens paga 700 dòlars mensuals pel dret d’ús.

El capital immobiliari que tenim seria el valor de l’habitatge, així com el valor de l’immoble destinat al lloguer comercial.

Així mateix, aquest ingrés de 700 dòlars, provinent del lloguer, una vegada calculat tot, ens correspon tributar-ho com a rendiments del capital immobiliari.