Capital flotant (free float)

El capital flotant és el percentatge de l?accionariat en circulació d?una companyia susceptible de ser adquirit pels inversors detallistes. També es coneix pel nom en anglès, free float.

Capital flotant (free float)

Aquestes accions no són controlades pel grup dominant i/o pels inversors estratègics de l’empresa. Per tant, poden ser adquirides lliurement als mercats secundaris.

Per a una empresa és important tenir un percentatge notable d’accions com a capital flotant ja que això dota de més seguretat els inversors. Això és així perquè com més capital flotant més facilitats tindrà un inversor per trobar contrapartida al mercat. Dit d’una altra manera, com més capital flotant hi ha més possibilitats per a un inversor de trobar un venedor, si vol comprar accions, o de trobar un comprador, si vol vendre accions que ja posseïa.

D’aquesta manera, les accions destinades a ser capital flotant proporcionen liquiditat als mercats secundaris a més de donar-los més profunditat.

D’altra banda, que les empreses tinguin un alt capital flotant afavoreix el correcte procés de formació dels preus i en redueix la volatilitat. Això ha estat objecte de debat i obre la porta (en alguns mercats borsaris) a una possible regulació oa una normativa que sent les bases sobre un percentatge de capital flotant adequat per a les empreses.

Càlcul del capital flotant

La fórmula de càlcul del capital flotant és la següent:

Capital flotant (free float) = Accions en circulació – Accions restringides

  • Accions en circulació: Total d’accions en què el capital de l’empresa està dividit.
  • Accions restringides: Accions posseïdes pels accionistes pertanyents al grup dominant (també coneguts com a accionistes de control). Aquestes accions no es consideren disponibles per a la compravenda.

Exemple per calcular el capital flotant (free float)

Suposem que una societat cotitzada té un capital de 1.000.000€ dividit en 100.000 accions (100.000 accions amb un valor nominal de 10€ cadascuna). El capital és controlat per 2 grups d’accionistes majoritaris o de control.

  • El grup A té un 10% del capital total (per tant aquest grup té 10.000 accions de 10€ de nominal).
  • El grup B posseeix un 20% del capital total (per tant aquest altre grup té en poder seu 20.000 accions amb un nominal de 10€).

Per tant, tenint en compte les dades i aplicant la fórmula:

Accions en circulació: 100.000

Accions restringides: 30.000 (10.000 del grup A+20.000 del grup B).

Capital flotant = 100.000-(10.000+20.000)= 70.000 accions. Per tant, aquesta empresa dedica un 70% del capital a capital flotant.

El capital flotant també es fa servir per elaborar els índexs de capitalització ponderada. Depenent del tram de capital flotant, l’empresa tindrà més o menys ponderació a l’índex. A més de l’anterior, també s’utilitza per calcular algunes ràtios financeres.