Capital fix

El capital fix, actiu no corrent, actiu fix són els actius de l’empresa que tinguin condició d’ús a llarg termini, com ara terrenys, patents, inversions i similars.

Capital fix

És a dir, engloba tots els actius de l’empresa que no es deterioren, caduquen o vencen en un termini menor a l’any. Han de romandre al balanç durant més d’un cicle econòmic.

Per què serveix

Aquest capital té com a missió principal sostenir en el temps l’activitat principal de l’empresa, ja que la seva absència en podria dificultar o fins i tot impossibilitar el funcionament correcte. Això pot variar depenent del sector, ja que si bé un edifici és un actiu (o capital) fix imprescindible en el negoci de l’hostaleria, no ho és de la mateixa manera al sector de la comunicació.

Així doncs, depenent del capital fix que analitzem i el sector al qual ens dirigim, aquest tindrà més o menys rellevància en l’activitat ordinària de l’empresa.

Tipus de capital fix

El capital fix es pot desglossar en tres grans grups:

  • Immobilitzat tangible: El componen actius tangibles com a edificis, terrenys, maquinària, equips d’informàtica, etc.
  • Immobilitzat intangible: S’agrupen majoritàriament en propietat industrial, propietat intel·lectual, drets d’autor, patents, programari empresarial, etc.
  • Inversions a llarg termini: Consisteix en la suma de totes aquelles inversions que tenen una data de venciment més gran a l’any.

Podeu consultar el llistat complet dels actius tangibles i intangibles d’una empresa al quadre de comptes comptables del país corresponent.

Exemples pràctics de capital fix

A continuació posarem 3 exemples de capital fix que tenen una major o menor rellevància depenent del sector empresarial:

1. Immobilitzat tangible: terrenys i construccions.

  • D’una banda, tindran més repercussió el deteriorament o la manca d’aquests en empreses dedicades al turisme, serveis diversos (perruqueria, massatges, estètica…) o de lleure.
  • D’altra banda, empreses que no acusarien excessivament l’impacte de no posseir edificis o terrenys serien aquelles que poguessin dur a terme la seva activitat de forma digital. Exemples són bancs, serveis d’assessoria o gestoria.

2. Immobilitzat intangible: programari i patents.

  • Les empreses que veurien minvada la producció o la realització de serveis són, per exemple, les relacionades amb mitjans de comunicació o comercialització d’equips informàtics.
  • D’altra banda, sectors que poden sobreviure en millors condicions si falten aquests actius o capitals fixos són els que majoritàriament agrupen el sector primari, com ara la pesca, l’agricultura o la ramaderia.

3. Inversions a llarg termini: préstecs i operacions financeres a favor.

  • Sens dubte, les entitats bancàries i empreses de serveis financers serien les grans perjudicades en aquest cas.
  • Tot i això, els negocis que no tinguin un gran pes en balanç en inversions patiran menys les conseqüències del seu deteriorament o pèrdua de valor.