Capital de treball

El capital de treball és una magnitud comptable referida a aquells recursos econòmics amb què compta una empresa dins del seu patrimoni per afrontar compromisos de pagament a curt termini i relacionats amb la seva activitat econòmica.

Capital de treball

En un esquema comptable simple, el concepte de capital de treball se centra en els recursos de capital amb què una empresa determinada pot comptar a curt termini per operar. És a dir, aquells capitals utilitzats comunament en l’activitat econòmica diària que la signatura realitza.

Aquests recursos propietat de la societat són els diners en efectiu, la cartera de productes financers i altres inversions fetes per l’empresa.

Per això, el capital de treball se sol identificar amb el concepte d’actiu corrent dins del balanç general. Alhora, és freqüent que el concepte de capital de treball sigui identificat amb el de liquiditat d’una organització.

Cal recordar que les empreses usualment han de cobrir a curt termini requeriments d’insums o matèria primera, pagament als treballadors, reposició d’actius, entre d’altres. Si no, no poden continuar operant.

Per complir amb això, calen recursos líquids, és a dir, que es puguin transformar ràpidament en (o que siguin) diners en efectiu.

És per això que quan parlem de capital de treball se solen descomptar els deutes que estan propers a vèncer. D’aquesta manera, el capital de treball net es calcula com l’actiu corrent menys el passiu corrent de l’empresa.

Característiques principals del capital de treball

Els recursos emprats per una empresa en particular per fer front a compromisos propis de la tasca productiva conformen el capital de treball.

D’aquesta manera, tota societat compta amb comptes comptables diferents destinats a afavorir o possibilitar l’abastament d’insums per posar en marxa la seva activitat, possibilitant el funcionament habitual d’una companyia.

La compra de matèries primeres o el pagament de salaris necessiten en aquest punt de capacitat de pagament instantani per mitjà de diners o altres instruments monetaris similars de pagament a curt termini.

Càlcul del capital de treball

Com vèiem a dalt, per calcular de la manera més objectiva el capital de treball s’ha de restar l’actiu corrent menys el passiu corrent de la signatura. A això el coneix com a capital de treball net.

Cal assenyalar que l’actiu corrent és aquell comprès per efectiu (al compte de caixa i bancs) i aquells valors que es poden transformar amb facilitat en diners. Ens referim als comptes a cobrar als clients (amb terminis menors a un any) ia les existències, per exemple.

Així mateix, el passiu corrent comprèn totes les obligacions amb què s’ha de complir a curt termini. Per exemple, tenim els deutes amb els proveïdors que cal cancel·lar en trenta dies.

Exemple de capital de treball

Per entendre millor el concepte de capital de treball, en podem utilitzar un exemple. Imaginem que una empresa presenta els comptes següents (tots mesures euros):

  • Caixa/Bancs: 4.000
  • Existències: 5.000
  • Comptes per cobrar a curt termini: 6.000
  • Maquinària i equip: 10.000
  • Terrenys: 25.000
  • Comptes per pagar a curt termini: 10.000
  • Comptes per pagar a llarg termini: 16.000
  • Patrimoni: 24.000

Aleshores, per estimar el capital de treball net, primer calculem l’actiu corrent que comprendria caixa/bancs, existències i comptes per cobrar a curt termini, sumant:

4.000+5.000+6.000= 15.000 euros

Així mateix, el passiu corrent comprendria només els comptes per pagar a curt termini (10.000 euros), per la qual cosa el capital de treball net seria:

15.000-10.000 = 5.000 euros

Importància del capital de treball

És important destacar que una empresa pot comptar amb un capital comptable alt i no tenir al mateix temps un capital de treball similar. Succeiria també el cas contrari. Aquesta no dependència tindrà a veure amb la conformació o estructura dels actius i passius de la companyia.

Per exemple, pot ser que una companyia tingui gran quantitat de béns immobles dins del seu patrimoni, però no pot fer front a pagaments diversos a curt termini en no disposar de retorns constants dineraris. Això és comú en temps de crisi o faltes de liquiditat.

Aleshores, es pot deduir que aquesta magnitud (capital de treball) és especialment important en empreses amb naturalesa comercial i amb necessitat de disposar (a causa de la seva activitat habitual) de mitjans de pagament a curt termini per l’entrada i sortida constant d’inputs i outputs.