Capital comptable

El capital comptable és un concepte referent a la diferència entre l’actiu i el passiu d’una empresa. Mesura la inversió realitzada i disponible pels seus socis des d’un punt de vista net, ja que exclou elements passius i externs. També es coneix com a patrimoni net, capital propi o capital net.

Capital comptable

El capital comptable reflecteix la inversió dels propietaris en una entitat i consisteix generalment en les seves aportacions més o menys les seves utilitats retingudes o pèrdues acumulades, més altres tipus de superàvits com l’excés o la insuficiència en l’acumulació del capital i les donacions.

D’aquesta manera, segons el criteri comptable bàsic, aquest concepte compon el balanç general d’una organització o una empresa juntament amb l’actiu i el passiu. És a dir, mostra allò que posseeix, per si mateixa, en un moment determinat.

Aquest element comptable té la característica destacable de servir com a indicador de la salut comptable o econòmica d’una empresa, ja que mostra la possible capacitat que aquesta té per autofinançar-se.

El repartiment o el reemborsament de dividends a accionistes o socis sorgeix d’aquesta partició comptable. Això respon al dret existent per part dels propietaris duna empresa sobre aquells actius nets amb què aquesta compti.

El capital comptable alhora es conforma com un element integrat per altres conceptes alhora, ja que reuneix el capital social, reserves i altres elements.

Càlcul del capital comptable

El seu càlcul rau en la diferència resultant en restar a l’actiu el passiu, donant com a resultat una magnitud de finançament propi aliè a factors passius externs.

Per aquest motiu, hi ha altres maneres de denominar el capital comptable, com a patrimoni net d’una societat, capital propi o capital net.

Aquest càlcul, realitzat de manera econòmica exacta, sovint també serveix com a indicador del valor d’una empresa. En altres paraules, dóna una idea del valor d’aquesta sin cas que descomptés els seus deutes i compromisos contrets i es retornés el patrimoni resultant als seus propietaris.

Composició del capital comptable

Els elements comptables que componen el capital comptable d’una empresa són els següents:

  • Capital social, integrat per les aportacions fetes pels socis de lempresa.
  • Reserves de capital.
  • Capital de treball, com ara els recursos disponibles per a l’activitat quotidiana. Sovint s’identifica amb la liquiditat.
  • Possibles aparicions de superàvits comptables de capital o pèrdues resultants dactivitat.
  • Aparició de dividends a repartir entre propietaris o socis.
  • Altres utilitats resultants de lactivitat de la societat, ja siguin acumulades o de lexercici present.

Tots aquests comptes són considerats com de capital, sent unió o suma la conformació del capital net o patrimoni d’una organització. En un esquema bàsic, sol afirmar-se que el capital aportat i el capital guanyat a l’activitat el formen.