Capital assegurat

El capital assegurat, a l’àmbit de les assegurances, és el límit màxim d’indemnització en cas de sinistre. Aquest import sorgeix de l’acord entre la companyia asseguradora i el client.

Capital assegurat

El càlcul del capital assegurat varia segons el tipus de pòlissa. Per exemple, si la protecció és contra incendis, es pren com a referència el valor aproximat dels objectes beneficiats per la cobertura.

Així mateix, en el cas d‟una assegurança de vida, el capital assegurat està subjecte a altres consideracions. Ens referim, per exemple, al salari del contractant, els deutes hipotecaris pendents i l’existència d’hàbits poc saludables que afectin l’esperança de vida de la persona.

Cal precisar que el capital assegurat serveix de base per estimar la prima de la pòlissa. A més, ha de figurar obligatòriament al contracte.

Capital i interès assegurat

Hi hauria d’haver tant com sigui possible una coincidència entre capital i interès assegurat. Aquest darrer és el valor econòmic afectat per l‟ocurrència d‟un risc.

Si s’està protegint un bé, l’interès assegurat s’estima posteriorment el sinistre. Per això, es realitza un peritatge.

D’altra manera, si es tracta d’una assegurança de vida, l’interès assegurat es determina a priori en elaborar el contracte.

Sobreassegurança i infraassegurança

Si el capital assegurat és més gran a l’interès assegurat, ens trobem davant d’una situació de sobreassegurança. És a dir, la suma límit de la cobertura supera la valorització dels danys. Per tant, l’asseguradora no ha de desemborsar la indemnització màxima, sinó fins a l’import que permeti reparar-ne el perjudici.

Per contra, si el capital assegurat és menor a l’interès assegurat, és una circumstància d’infraassegurança. Això últim pot passar, per exemple, si una obra d’art d’US$ 2.000 està coberta per US$ 1.000. Aleshores, si es concreta un sinistre i els danys són de US$ 1.000, l’asseguradora compensarà proporcionalment per US$ 500, és a dir, pel 50% del ‘valor límit’.