CAPEX

El Capex (capital expenditure), en espanyol despesa en capital, és la inversió en capital o immobilitzat fix que realitza una companyia ja sigui per adquirir, mantenir o millorar el seu actiu no corrent.

CAPEX

S’explica com la inversió necessària per mantenir o expandir els béns de capital (fàbriques, maquinària, vehicles, etc). És molt important dins l’activitat d’una empresa i la seva futura evolució.

Sabem que el futur d’una companyia, el creixement i els fluxos de caixa que generi dependrà de les inversions realitzades. Per tant, el Capex és un element de gran rellevància en el negoci d’una companyia. A més, ens facilita la informació sobre si l’empresa està invertint per continuar creixent o simplement per mantenir-se.

Desagregant el Capex

La inversió en immobilitzat per part de la companyia es pot classificar en dos tipus, quant a l’objecte d’aquesta inversió:

  • Capex de manteniment : Es coneix com la inversió de reposició. És a dir, la inversió necessària per cobrir el deteriorament i la despesa en amortitzacions de l’immobilitzat. Per això es podria entendre com la inversió necessària per part de la companyia per mantenir el mateix nivell de vendes actual.
  • Capex d’expansió : És la inversió necessària en immobilitzat per incrementar el nivell actual de vendes. És a dir, allò que inverteix la companyia per adquirir nou actiu fix i/o millorar l’actual.

Per tant, la inversió total a Capex per part de la companyia serà la suma de les dues anteriors. Amb això, una companyia portarà una estratègia d’expansió quan el nivell total de Capex sigui més gran que la despesa en amortitzacions. Això vol dir que està invertint no només per reposar actius, sinó també per incrementar-los o millorar-los.

Trobant el Capex als estats financers

La inversió que fan les companyies a Capex la podem trobar directament a l’estat de fluxos d’efectiu. Més concretament al flux d’efectiu de les activitats d’inversió. No obstant això, hi ha una fórmula molt senzilla per poder calcular-ho usant només el compte de resultats i el balanç.

Com s’ha esmentat anteriorment, el Capex total serà la suma de manteniment i expansió. A més, hem assimilat el Capex de manteniment a la despesa en amortitzacions de la companyia. Per això la fórmula per calcular el Capex part d’aquesta suma. Matemàticament, el seu càlcul és el següent:

Capex = Immobilitzat Material Net (any t) – Immobilitzat Material Net (any t-1) + Amortitzacions (any t)

És a dir per al càlcul del Capex seguim els passos següents:

  1. Agafem el balanç de la companyia a l’any actual i ens fixem en la dada de l’Immobilitzat Net.
  2. Restem a l’immobilitzat net actual l’immobilitzat net del balanç de l’any anterior.
  3. Al resultat sumem la despesa en amortitzacions d’aquest any que es troba al compte de resultats.

Exemple de CAPEX

Suposem una empresa que té publicats el balanç de l’any anterior i actual, i el compte de resultats actual. I amb això volem veure la inversió a Capex realitzada durant aquest any.

Balanç Resumit (xifres en milers de €)
Actiu Any 0 Any 1 Passiu Any 0 Any 1
Caixa 5 8 Deute Fra Curt Termini 150 200
Existències 150 100 Proveïdors 200 76
Clients 300 500 Remun pendents de pagament 75 23
Bestretes al personal 50 65 Creditors (no fiscals) 32 58
Un altre actiu circulant 50 2 Un altre passiu circ operatiu 25 20
Total Actiu Circulant 555 675 Total passiu circulant 482 377
Immobilitzat Financer 325 0 Un altre passiu llarg termini 15 36
Immobilitzat Mat Net 550 800 Deute Financer llarg termini 225 69
Un altre Immobilitzat 42 107 Total Passiu Llarg Termini 240 105
Total actiu no circulant 917 907
Fons propis 750 1.100
TOTAL ACTIU 1.472 1.582 TOTAL PASSIU 1.472 1.582

Sent el compte de resultats:

Compte de resultats resumit
milers d’€ Any 1
Vendes 2.000
Cost de Vendes (600)
Marge Brut 1.400
Despeses de Personal (250)
Despeses Generals (50)
Altres Despeses (15)
EBITDA 1.085
Amortitzacions (65)
EBIT 1.020
Ingressos financers 35
Despeses financeres (55)
Resultat financer (20)
Rdo Abans d’Impostos 1.000
Impostos (300)
Benefici Net 700

Seguint la fórmula abans descrita i ajudant-nos dels estats financers de la companyia adjuntats a l’exemple, el resultat de la inversió a Capex serà:

Capex = (800-550) + 65 = 315.

Com veiem en aquest cas l’empresa porta una política d’expansió, ja que Capex>Amortitzacions.