Capacitat instal·lada

La capacitat instal·lada és una ràtio de producció que determina el màxim rendiment possible esperable per part duna empresa tenint en compte uns recursos emprats i en un període de temps.

Capacitat instal·lada

Les empreses dedicades a la fabricació o producció de determinats béns compten amb el concepte de capacitat instal·lada com a manera de conèixer-ne els nivells màxims possibles en termes productius.

Dit això, sovint les companyies intenten associar aquest tipus de mesuraments amb altres aspectes essencials en producció, com és l’eficiència. En aquest sentit, les empreses busquen accedir a determinats nivells d’optimització dels recursos.

És a dir, la idea és conèixer el nivell productiu màxim ateses unes característiques i uns inputs determinats, emprats de forma eficient.

Aquests recursos són les capacitats hora de la maquinària amb què compti l’empresa, la planificació horària de la plantilla o els recursos en forma de capital existents.

Objectiu de la capacitat instal·lada

La principal importància de l’estimació de la capacitat instal·lada és valorar el possible rendiment econòmic que una empresa obtindrà operant en un mercat en concret, coneixent-ne les possibilitats d’abastament.

Aquest concepte econòmic se sol expressar en termes quantificables i numèrics, en forma de quantitat màxima producible.

Com a unitats de producció, un exemple seria dir que una empresa de pianos té una capacitat instal·lada traduïble a 4.000 pianos per any com a màxim. Això, ateses les condicions i els recursos disponibles.

Capacitat instal·lada i demanda

És comú que la capacitat instal·lada es relacioni amb un altre important concepte com és el de demanda.

Això és perquè, en primer lloc, una empresa ha de conèixer la ràtio de demanda existent al seu mercat, ja sigui geogràficament o per preferències dels consumidors potencials.

És a dir, quan la capacitat instal·lada sigui superior a la demanda aquesta factoria experimentarà un excés de producció que no serà consumida. En altres paraules, estaria treballant més del necessari i emprant maquinàries i treballadors ineficientment.

Si passa el cas contrari en què la capacitat instal·lada fos inferior a la demanda del mercat esmentat, la companyia productora no tindria la capacitat suficient per satisfer les necessitats dels consumidors. Hi hauria desproveïment.

Canvis en la capacitat instal·lada

La capacitat instal·lada d’una planta de producció és susceptible de patir canvis o modificacions constants, ja que en la majoria de casos el sector industrial s’actualitza amb noves tecnologies i estratègies de producció.

En aquests termes també és important l’evolució dels models d’organització del treball i el disseny de les plantes. També, òbviament, en èpoques de reparacions o avaries dels recursos tecnològics i logístics.

D’altra banda, no és semblant el cas de producció que es manté constant tot l’any que aquella estacional. Un cas de producció constant són els lactis, per exemple. Tot i això, la capacitat instal·lada de productors d’adorns nadalencs variarà durant successius períodes de l’any.