Breu història del liberalisme

En aquesta introducció a la història del liberalisme , Álvaro Martín explicarà què és el liberalisme, descriurà les principals fases, parlarà sobre els seus teòrics, així com les seves principals aportacions a aquesta ciència.

Breu història del liberalisme

El concepte liberalisme ha estat sempre àmpliament utilitzat als camps de la Ciència Econòmica i la Ciència Política, per fer referència a diferents moviments socials, de desenvolupament institucional o de remodelació de polítiques públiques que han anat sorgint al llarg de la Història. El liberalisme, tant polític com econòmic, té, per tant, multitud d’accepcions i definicions possibles a llarg i llarg de tot l’espectre polític.

Què és el liberalisme?

Doncs bé, què és el liberalisme? El liberalisme és una ideologia, o un moviment que promou la llibertat dacció de lindividu, dins un marc legal establert per un Estat de Dret, sense causar disrupció ni coacció en làrea de llibertat dacció dun tercer. És a dir, el liberalisme és una filosofia política i econòmica que advoca per salvaguardar la llibertat de l’individu en les diferents facetes de la vida diària, evitant la coerció de tercers sobre les decisions i les accions individuals, sota el principi de no agressió. Promou, en aquest sentit, l’emancipació política de l’individu a la societat. De manera que l’individu, a nivell de drets i llibertats, és catalogat com un ésser independent, les associacions del qual amb altres persones o ens es realitzin únicament de manera voluntària i pacífica.

En el camp econòmic, de manera generalitzada -ja que el liberalisme pot abastar des de la socialdemocràcia fins a l’anarcocapitalisme- la ideologia liberal defensa una reducció de la intervenció de l’Estat a l’economia, i en confia una major part al funcionament lliure dels mercats . Això és, deixa que el mercat assoleixi un equilibri òptim a través de les pròpies forces i mecanismes d’“autoregulació”.

Què defensa el liberalisme econòmic?

Per això, el liberalisme tendeix a defensar, de forma principal, els punts següents:

 • Potent defensa del dret a la propietat privada.
 • Igualtat real davant de la llei de tots els individus i institucions de la societat.
 • Menor regulació dels diferents mercats per part de les autoritats.
 • Major independència, llibertat i responsabilitat dels consumidors.
 • Menors impostos i reduccions de traves al comerç i l’emprenedoria.
 • Menor intervenció dels bancs centrals a la política monetària i als mercats financers.

Aquests exemples de polítiques promogudes pel liberalisme resulten molt generals, ja que la gradació o la intensitat de cadascuna d’aquestes polítiques dependrà efectivament de quin tipus particular de liberalisme es defensi, existint; com esmentava anteriorment, un ampli espectre d’ideologies que podrien situar-se dins del marc teòric liberalisme.

Així doncs, dins del camp del liberalisme, aquells que advoquen per una intervenció més gran de l’Estat en l’economia solen ser els socialdemòcrates, mentre que els anarcocapitalistes defensen la completa eliminació de l’Estat. Entre aquests dos grups trobem també moltes altres tendències com el liberalisme clàssic, el liberalisme conservador, el liberalisme tradicionalista, els minarquistes… A causa de l’existència d’aquesta àmplia diversitat de tendències sota un mateix concepte general, hem de relatar la història del liberalisme des dels seus bases més àmplies i generals fins al present, passant per alguns dels seus teòrics més rellevants al llarg dels darrers 6 o 7 segles.

Principals fases del liberalisme econòmic

La història de la teoria del liberalisme econòmic es divideix en diverses etapes o escoles de pensament principals:

 1. Escola de Salamanca (orígens a S.XVI)
 2. Escola Clàssica d’Economia (Liberalisme econòmic anglosaxó de la Il·lustració)
 3. Escola Austríaca (S.XIX-actualitat)
 4. Escola de Xicago (S.XX-actualitat)
 5. És el neoliberalisme un nou liberalisme?

En aquesta breu categorització falten diverses escoles que podrien considerar-se part del moviment liberal, així com importants períodes i processos de la història econòmica i política del liberalisme, però degut a una qüestió despai, en aquest articles ens cenyirem a la història del pensament liberal, ia les escoles més rellevants.

1. Escola de Salamanca

L’Escola de Salamanca la conformaven un grup de teòlegs i juristes espanyols durant els segles XVI i XVII, la tasca principal dels quals va ser renovar el pensament de Sant Tomàs d’Aquino, per introduir avenços en el camp jurídic, teològic, social i econòmic, propis de l’humanisme renaixentista. Molts d’aquests descobriments provenen de fites com ara el descobriment d’Amèrica o la reforma protestant d’inicis del segle XVI.

El dominic encarregat d’establir les bases de la dita escola de pensament va ser el teòleg Francesc de Vitòria, catedràtic de la Universitat de Salamanca al començament del segle XVI. Pràcticament tots els membres de l’Escola de Salamanca als seus orígens eren escolàstics, però només una minoria del conjunt dels escolàstics de l’època pertanyien a l’Escola de Salamanca. Alguns dels escolàstics més rellevants de l’època, pertanyents a aquesta escola van ser: el ja esmentat Francesc de Vitòria, Joan de Mariana, Lluís de Molina, Diumenge de Soto, Tomàs de Mercat… Entre aquests, els més coneguts avui dia són Francesc de Vitòria i Juan de Mariana, per les seves contribucions al dret i l’economia.

Quines van ser les aportacions principals de l’Escola de Salamanca?

Tot va començar amb el reconeixement de la propietat privada com a pilar fonamental per al desenvolupament econòmic, d’acord amb les teories de l’Escola de Salamanca. El pensament tomista ja reconeixia la propietat privada com un factor important per al desenvolupament socioeconòmic, idea que van reafirmar alguns teòlegs com Juan de Mariana, i en van matisar d’altres, com Domingo de Soto. Aquest darrer, a causa de la tendència pecaminosa de l’home, veia la propietat privada com a necessària, però un element insuficient per si mateix per al desenvolupament complet de la societat.

Una altra de les aportacions clau de l’Escola de Salamanca va ser la seva teoria sobre la inflació monetària, desenvolupada pel pare Juan de Mariana a través de la seva obra Tractat i discurs sobre la Moneda de Vellón, en què explica com a través de la devaluació de la moneda i l’expansió del volum de divisa circulant a l’economia això podria causar un augment dels preus a través d’una contracció del poder adquisitiu (valor) d’aquesta divisa. Això es pot i ha de relacionar, així mateix, amb l’estudi de Martín de Azpilcueta sobre la influència de l’arribada massiva de metalls preciosos d’Amèrica (expansió de la massa monetària) sobre els preus dels béns i serveis a Espanya, cosa que es va veure demostrat e la pràctica amb la Revolució dels Preus a Europa a finals del segle XVI i inicis del segle XVII.

La influència de l’Escola de Salamanca va arribar a teòrics tan rellevants com Adam Smith o Friedrich A. von Hayek, que pertanyen a escoles de pensament econòmic posteriors.

Escola Clàssica d´Economia

L’Escola Clàssica d’Economia, i els seus membres, coneguts com els economistes clàssics, van ser els primers economistes a exposar la idea del lliure mercat com a sistema de més eficiència per a la societat, alhora que la seva forma natural d’organització. L’economia clàssica està fortament influenciada del mercantilisme i dels fisòcrates francesos, factor que s’observa en moltes de les idees d’alguns dels economistes clàssics més rellevants com Adam Smith, David Ricardo, o John Stuart Mill, tots ells britànics i defensors de les idees il·lustrades.

Adam Smith va ser autor de dues obres al llarg de tota la vida. La primera Teoria dels sentiments morals, publicada el 1759, és un tractat sociològic sobre la conducta humana i les relacions entre els individus. La seva segona obra, a la qual deu la seva fama, sí que és de contingut purament econòmic, sent aquesta La riquesa de les nacions, en la qual, grosso modo, destaca per exposar la teoria del valor-treball prèviament a Karl Marx, considerant que el valor dels béns produïts era determinat pels costos de producció, entre els quals el més important resultava ser la quantitat de treball destinat a la fabricació del dit bé. Smith també és àmpliament conegut per la seva exposició des del punt de vista de les virtuts del lliure comerç, i així mateix de la divisió del treball i l’especialització en les cadenes de producció, explicant com aquesta organització a nivell de societat portaria a una major productivitat i més eficient assignació dels recursos disponibles.

En segon lloc trobem David Ricardo, economista britànic del segle XIX, molt conegut per la seva obra Principis d’Economia Política i Tributació, així com les seves col·leccions d’assajos sobre el funcionament dels mercats i el comerç internacional. Ricardo és recordat avui dia per la seva teoria de l’especialització comercial, en què inclou els avantatges comparatius. És a dir, Ricardo proposava que cada país produís un nombre mínim de béns en els quals estiguessin especialitzats en ser més eficients en la producció que la resta dels països del seu entorn, exportant així cada nació els béns que produeixen de manera més eficient i important la resta de béns necessaris, generant així valor a través del comerç internacional.

John Stuart Mill va ser un economista i filòsof britànic, molt proper a les teories utilitaristes en economia i al liberalisme polític, amb obres d’històric prestigi com Sobre la libertad. A Economia, Mill destaca pel seu suport a l’empirisme associat a l’utilitarisme econòmic. És a dir, tractar de maximitzar la utilitat o benestar de la societat a través de la implementació d’aquelles mesures que prèviament han demostrat funcionar a la pràctica, calculant aquest efecte de manera agregada sobre el total de la població, i no a través dels efectes sobre lindividu. Mill destaca per la seva teoria del valor d’ús dels béns, calculant-ne el valor en funció de la seva utilitat (sent aquesta una de les moltes teories de les quals més tard beuria la teoria del valor subjectiu austríaca), i pel seu estudi sobre la formació dels salaris en un mercat lliure.

Escola austríaca

L’escola austríaca és l’origen de nombrosos conceptes econòmics aplicats a l’anàlisi marginal (utilitat marginal, cost d’oportunitat…) que estructuren l’economia contemporània. Els dos deixebles principals i directes del fundador de l’Escola d’Economia austríaca, Carl Menger van ser Friedrich von Wieser i Eugen Böhm-Bawerk, defensors de la teoria del valor subjectiu i el marginalisme. Aquesta escola va continuar desenvolupant-se a Àustria durant el període d’entreguerres, a través de les figures de Ludwig von Mises i de Friedrich A. von Hayek. Tota una sèrie d’autors que conformen avui dia la memòria de l’Escola Austríaca van ser els ja esmentats Carl Menger i Friedrich von Wieser, a banda d’alguns autors menys coneguts com Oskar Morgenstern, Hans Mayer, Robert Meyer…

L’emigració d’aquests economistes, sovint forçada, durant la dècada del 1930, a causa de l’antisemitisme Nazi que assolava Àustria (sobretot a partir del 1938) no va significar la mort de la seva tradició acadèmica. En particular, l’arribada als Estats Units de Misses i de Hayek va donar origen, després de la Segona Guerra Mundial, a una nova generació d’autors inspirats per l’anàlisi austríaca, principalment, Kirzner i Rothbard que, al seu pas, van afegir-hi granet de sorra a l’escola austríaca.

Avui dia, els autors més coneguts de l’Escola Austríaca són Friedrich von Hayek i Ludwig von Mises.

Friedrich Hayek va treballar sobretot en l’estudi dels cicles econòmics, exposant la importància de la informació als mercats i mostrant com les societats liberals podien prosperar sense planificació central.

El 1931, després d’una formació intel·lectual a Viena sota la tutela de Friedrich von Wieser, comença a impartir càtedra a la London School of Economics. Durant la guerra, va escriure la seva gran crítica del totalitarisme: Camí de Servitud .

Hayek conclou a Camí de Servitud que la planificació central és impracticable. La informació econòmica que els planificadors centrals requereixen es troba dispersa per tota l’economia només és parcial i efímera. La informació i el coneixement total sobre ella es troba fora de l’abast d’un únic home; tot i això, forma la base de la planificació personal de milions d’individus, mentre el mercat coordina les accions.

El 1950, Hayek es va traslladar a la Universitat de Chicago, on va treballar a traçar els límits del mètode científic en la comprensió de la societat, i va desenvolupar el seu ideal sobre com les institucions humanes evolucionen de manera natural, sense necessitat d’una planificació centralitzada.

La idea de Hayek segons la qual un govern liberal hauria de mantenir les lleis de la justícia, a través d’un Estat de Dret fort i estable, però sense dirigir autoritàriament la societat, es resumeix a Els Fonaments de la Llibertat . Hayek va descriure aquesta idea en tan sols tres paraules: Llei, Legislació i Llibertat.

D’altra banda, Ludwig von Mises es va unir a l’Escola Austríaca després de llegir Principis d’Economia de Menger. Als seminaris de Böhm-Bawerk a Viena, es va interessar per la teoria monetària. El 1912, amb tan sols 31 anys, publica la Teoria dels diners i el crèdit en què aplica l’anàlisi d’utilitat marginal als mitjans d’intercanvi.

Mises va exercir com a economista en cap de la Cambra de Comerç de Viena i, del 1913 al 1934, va organitzar seminaris privats a la Universitat. El seu llibre Socialismo , de 1922, exposa que, sense un sistema de preus efectiu, les societats socialistes mai no podien desenvolupar un càlcul econòmic eficient i racional, cosa que es presenta de manera més condensada en el seu paper La impossibilitat del càlcul econòmic en el socialisme .

Després de l’ascens de Hitler al poder, Mises es va instal·lar a Suïssa, i després als Estats Units. Allí, va escriure L’Acció Humana , publicat el 1949, un llibre en què explica l’economia com una ciència deductiva, i no predictiva.

Escola de Xicago

L’Escola de Chicago va començar sent un corrent de pensament en defensa del lliure mercat, a la segona meitat del segle XX. L’Escola de Xicago es va oposar frontalment a la teoria econòmica keynesiana i les polítiques fiscals expansives. Són una de les principals escoles de pensament econòmic emmarcades dins del concepte d’economia neoclàssica, realçant la figura de l’homo economicus pròpia de la teoria racionalista respecte a les expectatives i comportament dels consumidors. L’Escola de Chicago la funda George Stigler, rebent el premi Nobel el 1982.

Tan sols 6 anys abans rebia el premi Nobel Milton Friedman, un dels principals economistes de l’escola austríaca, conegut pels seus estudis sobre teoria monetària i les relacions entre el creixement de la massa monetària, el creixement econòmic i la inflació subjacent. Una de les seves obres més destacades és Història monetària dels Estats Units, que va escriure juntament amb Anna Schwartz.

És el neoliberalisme un nou liberalisme?

Durant els darrers anys és freqüent escoltar el terme neoliberal per descriure algú proper a les idees de liberalització dels mercats i mínima interferència de l’Estat a l’economia, prèviament descrites. Però d’on va sorgir el terme neoliberalisme?

El terme neoliberalisme va ser encunyat per primera vegada l’any 1938 de la mà de l’acadèmic rus Alexander Rüstow, l’any 1938, tractant de descriure una teoria socioeconòmica que representés una tercera via entre el capitalisme i el socialisme, fent referència per tant a una mena de socialdemocràcia, tractant així de diferenciar-ho del liberalisme clàssic o les teories del laissez faire. Així mateix, la ideologia que més s’assembla a allò a què es referia Rüstow fa 81 anys seria l’economia social de mercat, coneguda avui dia com a socialdemocràcia, tal com hem exposat anteriorment.

Si acudim a les obres de qualsevol economista liberal clàssic o llibertari, dels prèviament descrits, veurem que mai no van emprar aquest terme per fer referència a la seva ideologia ni les seves propostes econòmiques.

A la darrera dècada el terme “neoliberalisme” té un caràcter pejoratiu, i és emprat gairebé exclusivament per part d’economistes més intervencionistes o propers al socialisme de mercat, com és el cas de Paul Krugman o Joseph Stiglitz. Amb tot, segueix sense ser un terme acceptat pels economistes de corrent liberal, que prefereixen anomenar-se com a “liberals”, “llibertaris” (amb la deguda diferenciació que això comporta), o “capitalistes”.

Així doncs, més enllà dels judicis de valor que inclinarien la balança sobre el millor o pitjor del corrent, més enllà de la ideologia de qui transmet el terme i fins i tot obviant els orígens de qui el va encunyar, si ens cenyim estrictament a la idea sota la qual va néixer el terme neoliberalisme, podríem dir sense por d’equivocar-nos que el concepte de neoliberalisme és més a prop de la socialdemocràcia que del liberalisme. Això no és bo, ni dolent, millor ni pitjor, simplement és el que ens dicta el coneixement de la història.

Article redactat per Álvaro Martín. ( @alvaromartinbcs )