Banc d’Espanya

El Banc d’Espanya (BdE) és el banc central espanyol. Alhora, en el marc del Mecanisme Únic de Supervisió (MUS), és el supervisor del sistema bancari espanyol, juntament amb el Banc Central Europeu. La seva activitat està regulada per la Llei dAutonomia del Banc dEspanya.

Banc d'Espanya

Per tant, el Banc d’Espanya és el banc central espanyol. Aquest pertany al Sistema Europeu de Bancs Centrals (SEBC). La seva funció principal és la de supervisar el sistema bancari espanyol, així com remetre la informació al Banc Central Europeu (BCE), del qual depèn.

Funcions del Banc d’Espanya

Entre les funcions que té el Banc d’Espanya cal destacar:

Funcions com a membre del SEBC (Sistema Europeu de Bancs Centrals)

Des de l’1 de gener de 1999, el Banc d’Espanya participa en el desenvolupament de les funcions bàsiques següents atribuïdes al SEBC:

 • Definir i executar la política monetària de la zona de l’euro, amb l’objectiu principal de mantenir l’estabilitat de preus al conjunt aquesta zona.
 • Realitzar les operacions de canvi de divises que siguin coherents amb les disposicions de l’article 111 del TUE (Tribunal de la Unió Europea), així com posseir i gestionar les reserves oficials de divises de l’Estat.
 • Promoure el bon funcionament dels sistemes de pagament a la zona de l’euro. En aquest context, s’emmarquen les operacions de provisió urgent de liquiditat a les entitats.
 • Emetre els bitllets de curs legal.

Funcions com a banc central nacional

Respectant les funcions que deriven de la seva integració al SEBC, la Llei d’autonomia atorga al Banc d’Espanya l’exercici de les funcions següents:

 • Posseir i gestionar les reserves de divises i metalls preciosos no transferides al BCE.
 • Promoure el bon funcionament i estabilitat del sistema financer i, sense perjudici de les funcions del BCE, dels sistemes de pagament nacionals. En aquest context, s’emmarquen les operacions de provisió urgent de liquiditat a les entitats.
 • Supervisar la solvència i el compliment de la normativa específica de les entitats de crèdit, altres entitats i mercats financers la supervisió dels quals se li ha atribuït.
 • Posar en circulació la moneda metàl·lica i exercir, per compte de l’Estat, les altres funcions que se li encomanin respecte d’aquesta.
 • Elaborar i publicar les estadístiques relacionades amb les seves funcions i assistir el BCE (Banc Central Europeu) a la recopilació d’informació estadística.
 • Prestar els serveis de tresoreria i agent financer del deute públic.
 • Assessorar el Govern, així com realitzar els informes i estudis que siguin necessaris.

És important esmentar que les decisions de política monetària no recauen al Banc d’Espanya, sinó al Banc Central Europeu.

Òrgans rectors del Banc d’Espanya

Els òrgans rectors del Banc d’Espanya són els següents:

 • El Governador.
 • El Subgovernador.
 • El Consell de Govern.
 • La Comissió Executiva.

Transparència

El Banc d’Espanya, en l’exercici de les funcions i activitats, aborda el règim de transparència des de dues perspectives:

 • La publicitat activa de les entitats i els subjectes inclosos en el seu àmbit daplicació.
 • El dret daccés dels ciutadans a la informació pública.

L’exercici de publicitat, la finalitat del qual és difondre aquella informació el coneixement del qual pot ser rellevant per a la transparència, s’articula en els apartats següents:

 • Institucional i de planificació.
 • De rellevància jurídica.
 • Econòmica.