Avaluació d’impacte ambiental (EIA)

L’avaluació d’impacte ambiental és la valoració documentada dels efectes que es tenen al medi ambient, davant de la posada en marxa d’algun projecte o desenvolupament.

Avaluació d'impacte ambiental (EIA)

Representa un instrument important, que permet determinar la factibilitat d’un projecte ia partir d’això l’aprovació de les autoritats institucionals per generar-lo. És per això que es pot considerar un mètode de regulació d’obres o activitats, enfocat a evitar o reduir els efectes negatius en el medi ambient.

Els projectes poden ser d’índole diferent com ara de tipus agrícola, manufacturer, miner, silvícola, turístic, etc. I poden ser de petites proporcions com ara la construcció d’un microhotel fins a la construcció d’una hidroelèctrica.

Atès que el procés d’identificació de possibles efectes té impactes socials, econòmics, culturals i arriba a comprometre el futur d’ecosistemes, els individus implicats en l’avaluació d’impacte ambiental poden ser: el propietari de l’obra que es vol construir, la comunitat , organitzacions de la societat civil, consultors, investigadors, enginyers, biòlegs, arquitectes, inversors, autoritats entre d’altres.

Importància de l’avaluació d’impacte ambiental

A la legislació de més de 100 països hi ha l’aplicació de l’avaluació d’impacte ambiental, en particular quan el projecte a realitzar es finança amb recursos del Banc Mundial o el Banc Interamericà de Desenvolupament per esmentar-ne alguns.

D’aquí la importància que té aquesta valoració en matèria ambiental. I és que atesa l’estreta relació que hi ha entre les activitats humanes i els entorns naturals, és fonamental cercar predir els efectes en el present i en el futur.

Beneficis de l’avaluació d’impacte ambiental

Entre els beneficis més destacats, es troben:

 • Inclusió de diferents sectors de la població i medis naturals.
 • Dur a terme previsions quantificables i monitoritzables que puguin ser proporcionades als prenedors de decisions.
 • Conéixer les accions que mitiguen riscos.
 • Conèixer els efectes de manera anticipada per preveure’ls o evitar assumir riscos alts.
 • Evitar que una mala planejament provoqui un abandó del projecte i la possible pèrdua de la inversió.
 • Conéixer anticipadament les lleis que s’han de complir en matèria ambiental. Això reduirà costos d’inversors i propietaris, així com costos ambientals.
 • Evitar el cost de posar remei a canvi el de prevenir.

Procediment d’avaluació d’impacte ambiental (PEIA)

La manera com es duu a terme depèn de la legislació de cada país i, de manera general, el procediment es fa de tipus tècnic. A més, l’Institut Internacional per al Desenvolupament Sostenible (IISD, per les sigles en anglès), ha dissenyat un manual amb l’objectiu de brindar formació en capacitats clau, dins del marc de la legislació respectiva.

En aquest sentit s’estableixen, de manera general, els passos que cal seguir per a una avaluació d’impacte ambiental:

 1. Procés de tamisat: Mitjançant quin s’utilitzen metodologies, per tal de conèixer si els efectes que algun projecte pot tenir sobre el medi ambient i el benestar són prou greus perquè es justifiqui una completa avaluació de l’impacte ambiental.
 2. Procés de Selecció: S’estableixen els propòsits, objectius i principis a definir de l’àrea del projecte, així com els paràmetres.
 3. Avaluació d’impactes i mitigació: Aquí es valoren els efectes del projecte planificat i les opcions que es tenen per al medi ambient, la societat, l’economia i els mitjans per a la supervivència; així com la forma que es planteja per reduir els efectes nocius, aportant alternatives.
 4. Gestió d’impactes: Es plantegen els mètodes per al monitoratge i abordar la manera com es faria front a alguna emergència davant de riscos.
 5. Informe: En aquest pas es prepara el document amb les precisions dels passos anteriors.
 6. Revisió de l’informe i concessió de llicència: Aquí es confirma la veracitat i l’oportunitat de la informació, així com la metodologia emprada. En cas que tot es trobi de conformitat amb allò establert per l’autoritat, es donaria el permís corresponent per a la materialització del projecte.

Ara bé, depenent del resultat de la valoració, l’autoritat pot optar per:

 1. Autoritzar l’execució del projecte o activitat tal com va ser sol·licitat.
 2. Autoritzar, però de manera condicionada el projecte. És a dir, sempre que es facin certes modificacions, prevenint o mitigant els impactes ambientals negatius.
 3. Negar l’autorització i això darrer es dóna generalment, si:
  1. Va contra alguna llei, norma o reglament.
  2. Quan posa en risc una o més espècies que han estat declarades com a amenaçades o en perill dextinció.
  3. Es detecta una informació falsa.