Avaluació de projectes dinversió

L’avaluació de projectes d’inversió és tenir en compte un conjunt de decisions estructurades i variables per aconseguir que un projecte tingui probabilitats d’èxit.

Avaluació de projectes dinversió

No hi ha una pauta comuna davaluació de projectes dinversió ni un manual perfecte sobre com generar un projecte rendible. Ara bé, sí que hi ha una sèrie de línies d’actuació i d’avaluació que poden permetre tenir una visió més objectiva respecte a la decisió d’inversió que es vol dur a terme i que determinarà al llarg del desenvolupament del projecte si aquest reeixit o no.

Etapes per avaluar projectes d’inversió

Tot seguit es mostren les cinc etapes fonamentals per avaluar un projecte d’inversió. Encara que alguns manuals se centren en indicadors econòmics i financers, nosaltres creiem que hi ha més coses importants en les inversions. Quantificar és important, però moltes coses no es poden quantificar i l’anàlisi ha de ser detallada.

En qualsevol cas, tot seguit es mostren les etapes que, al nostre parer, són indispensables per avaluar bé un projecte d’inversió.

1. Definir el projecte d’inversió

Aquesta etapa és de caràcter qualitatiu i cal descriure els contres del projecte d’inversió i els problemes que poden sorgir.

Per exemple, en un restaurant el problema pot ser el creixement de la demanda que no es pot respondre adequadament amb els equipaments instal·lats a la cuina, o en una llibreria, l’obertura d’un local separat per vendre revistes i diaris, de manera de no afectar el posicionament aconseguit. Així, el projecte d’inversió serà en conseqüència una solució al problema identificat.

2. Estudi de mercat

És molt important ja que permet analitzar si hi ha demanda potencial perquè el projecte sigui sostenible en el temps i doni els beneficis que s’esperen. La profunditat de lanàlisi estarà definida pel capital disposat per invertir i la complexitat del projecte.

Mentre que la venda d’un producte (imaginem que són cistelles de nadal) mitjançant ecommerce podrà no requerir més que una breu estimació d’augments de comandes sobre la base de la demanda a través de la marca i la publicitat generada. Per contra, l’obertura d’una fàbrica de fusta amb inversions importants en planta i maquinària necessitarà una anàlisi de mercat completa.

3. Anàlisi tècnica del producte, fabricació i/o procés de venda

Sobre la base de la demanda estimada en el punt anterior i la naturalesa del projecte, se n’ha de definir la mida, on s’usarà o s’ubicarà, quina preparació o capacitació requereix i altres aspectes tècnics rellevants per determinar la inversió inicial i estimar-ne els costos futurs.

Per exemple, si estem avaluant una empresa que fabrica mòbils, caldrà estudiar el procés de fabricació, els components, com és la fàbrica, com s’empaqueten, quina és la qualificació del personal requerit per treballar-hi (i el cost), com funciona el dispositiu, etc.

4. Paràmetres econòmics

En aquesta etapa cal definir la inversió inicial i quantificar tant els beneficis (que de vegades poden ser un estalvi) com els costos que generarà el projecte, i utilitzar aquesta informació per construir un diagrama de fluxos de fons per a la vida útil de la inversió. Cal tenir en compte que factors com els augments de costos claus o els canvis dràstics a la demanda (principalment per modes o per la teoria de la utilitat marginal decreixent) poden generar escenaris negatius o positius per al projecte, que mereixen ser analitzats de forma independent.

A més, caldrà calcular indicadors econòmics que a partir dels fluxos de fons permetin analitzar la rendibilitat del projecte. Aquests valors ràtios financers permeten comparar fàcilment diferents projectes alternatius. Els que es fan servir amb més freqüència són:

  1. Valor Actual Net (VAN) , que permet equiparar a valor present el flux de fons.
  2. Taxa Interna de Retorn (TIR), que indica la rendibilitat intrínseca del projecte.
  3. Payback o període de recuperació de capital , que indica en quant de temps es pot recuperar el desemborsament inicial del projecte.

5. Comparació de resultats i anàlisi dexpectatives.

El cinquè i darrer pas, amb el projecte definit, la demanda estimada, beneficis i costos analitzats, i diversos indicadors financers calculats, manca per comparar les dades obtingudes amb les expectatives sobre el projecte:

  • Són els meus objectius dingressos proporcionals amb la inversió realitzada i la demanda?
  • Hi ha alguna solució alternativa més rendible?

Si les respostes trobades no són el que s’esperava, cal revisar el projecte o fer ajustaments abans de començar amb això.