Administració per valors

L’administració per valors és una nova manera d’administrar que utilitzen les empreses. Aquesta consisteix a triar un conjunt de valors que es comparteixen i que posen en pràctica totes les persones que treballen a una empresa.

Administració per valors

Fonamentalment, és una nova cultura organitzacional on el cap assumeix el paper més important perquè funcioni, i és l’encarregat d’alinear el treball que es realitza a tota l’organització. Perquè operi eficientment, cal que tots els col·laboradors de l’empresa es comprometin a posar en pràctica els valors escollits. Aquests valors han de ser els principals elements que inspiren el treball del dia a dia de l’empresa.

Sens dubte, els principals representants de l’administració per valors són Ken Blanchard i Michael O’Connor els qui consideren que la mida de les empreses i el seu nivell d’utilitats ja no són prou elements per determinar el seu nivell de competitivitat. Per ells una empresa reeixida és aquella que es diferencia per la qualitat del servei que brinden als seus clients. Però, a més, perquè brinden una qualitat de vida excel·lent als seus treballadors.

Com funciona ladministració per valors?

Abans de res, perquè aquest tipus d’administració funcioni cal que tots els grups d’interès que col·laboren amb l’empresa es mantinguin motivats. La motivació implica que tots estiguin disposats a complir el compromís de negoci amb l’empresa.

Cal destacar que els grups d‟interès estan formats per totes les persones que col·laboren dins i fora de l‟empresa. Les persones que formen part dels grups d’interès poden ser els empresaris, els propietaris, els empleats, els proveïdors, els distribuïdors i qualsevol persona que col·labora amb l’empresa. La motivació es fa mitjançant un conjunt de pràctiques empresarials.

Què són els valors?

Els valors són els propòsits que defineixen la raó de ser una empresa. Els valors representen un conjunt de creences fonamentals que ajuden a poder triar una cosa en lloc de l’altra, o faciliten escollir entre un tipus de comportament i un altre. Això permet que es puguin establir metes individuals o col·lectives.

Per tant, els valors d’una empresa representen un conjunt de principis professionals i ètics que els seus col·laboradors es comprometen a respectar i aplicar a totes les activitats.

Quin paper hi juga el líder?

A l’administració per valors es requereix un líder que tingui les habilitats i les capacitats necessàries per poder influir sobre el comportament dels altres. El líder haurà d’aconseguir que tots els col·laboradors treballin motivats per assolir les metes i objectius proposats.

En conseqüència, l’administració per valors necessita que hi hagi un líder que estigui al capdavant de tot el procés. Aquest líder pot ser el gerent, el cap o el director de lempresa. El líder ha davaluar si està complint adequadament amb les activitats de realitzar, connectar i integrar. Aquestes tres activitats es consideren pilars fonamentals per a aquest tipus dadministració. Per aquesta raó, aquestes tres activitats són conegudes com els tres actes de la vida.

Activitats fonamentals

Les tres activitats que constitueixen els elements claus de ladministració per valors són:

1. Realitzar

En primer lloc, fer és una activitat o acte fonamental que realitza qualsevol ésser humà. Únicament l’home és capaç d’establir i fixar metes que no estan relacionades només amb la finalitat de la supervivència. Realitzar implica fixar-se metes a futur. En paraules més simples, fer és fer per arribar a ser.

2. Connectar

En segon lloc, connectar és una activitat que consisteix a poder relacionar-se amb els altres. Vol dir que cal invertir el nostre temps, les nostres capacitats i part de la nostra vida amb altres persones. Aquestes persones poden ser familiars, amics, companys de feina o qualsevol persona que ens faci sentir bé.

3. Integrar

En tercer lloc, integrar vol dir poder combinar l’activitat de realitzar i connectar. En integrar es defineixen els valors o propòsits que es consideren significatius. Aquests valors seran utilitzats a la vida quotidiana perquè resulten importants a nivell individual. Però també són importants per a totes les persones amb les quals ens relacionem. En integrar es canvia per poder ser.

Administracio Per Valors 1
Administració per valors
Activitats fonamentals

Quina importància té la paraula cap a l’administració per valors?

Ara bé, perquè una empresa sigui reeixida utilitzant l’administració per valors, ha de tenir en compte la importància de la paraula cap, ja que tota persona que col·labora amb una empresa, sigui quin sigui el càrrec que tingui, ha de pensar, sentir i actuar com un líder.

Com s’entén cadascuna de les lletres que formen la paraula cap

El significat i la importància que té cadascuna de les lletres és el següent:

1. Lletra J

Efectivament, la lletra J representa els clients de l’organització. Tota empresa s’ha de caracteritzar pel servei de qualitat que li ha d’oferir als clients. Els clients han de ser l’element principal per definir i aplicar qualsevol estratègia de màrqueting.

2. Primera I

Després, la primera E daquesta paraula sidentifica amb els empleats de lempresa. L’empresa ha de comprometre’s a crear un ambient laboral agradable i satisfactori. Això farà que els treballadors se sentin bé a la seva feina. Aquest nivell de benestar aconseguit permetrà que els empleats desenvolupin un alt sentit de pertinença amb l’empresa. Si se senten part important de l’empresa, treballaran per aconseguir les metes i els valors comuns de l’organització.

3. La lletra F

Per part seva, la lletra F simbolitza els propietaris de l’empresa. Això ens permet entendre que perquè una empresa sigui exitosa ha de generar utilitats. Alhora, les utilitats són possibles quan les empreses estan ben administrades, ja que tots els recursos s’utilitzen de manera eficient i eficaç.

4. Segona E

La segona E de la paraula cap sassocia amb els grups dinterès que col·laboren amb lempresa. Els grups dinterès poden ser els clients, els proveïdors, els distribuïdors i fins i tot els competidors. Cal crear enllaços de confiança entre l’empresa i els grups d’interès o grups significatius.

Quin és el procés que se segueix a l’administració per valors?

Les fases que segueix l’administració per valors es descriuen tot seguit.

1. Procés per aclarir els valors

Naturalment, en aquesta primera fase cal aclarir els valors, els propòsits i la missió que identifiquen l’empresa. Aquest procés es pot resumir de la manera següent.

  • Primer, es busca l’aprovació per part del propietari.
  • El gerent, l’equip administratiu i els grups d’interès presenten les idees per separat.
  • Després, el gerent, l’equip administratiu i els grups d’interès comparteixen les idees i les comparen.
  • De seguida, es fa una síntesi amb totes les aportacions per definir la missió i els valors recomanats. Aquesta síntesi és presentada a la junta directiva per a la seva aprovació corresponent.

2. Procés de comunicació

De seguida, a la segona fase cal informar a tots els empleats quina és la missió i els valors que identifiquen l’empresa. Aquesta informació es fa arribar als empleats per alguna forma de comunicació que sigui adequada. Podrien utilitzar-se conferències, informes, afiches entre alguns que es poden esmentar.

3. Alinear

Finalment, l‟alineació és la fase més important de l‟administració per valors. Quan la missió i els valors han estat comunicats a tots els empleats, tots els esforços es concentren en les pràctiques i la conducta organitzacional. La finalitat és que la pràctica i la conducta organitzacional sigui coherent amb els enunciats de la missió i els valors de l’empresa. Només si hi ha coherència es podran assolir les metes i els objectius.

Administracio Per Valors 2
Administració per valors
Fases del procés

Per acabar, podem dir que l’administració per valors és una manera diferent d’administrar. Aquesta afirma que l’èxit de les empreses s’aconsegueix només quan els empresaris, els propietaris, els empleats, els clients, els proveïdors i els distribuïdors es comprometen a aconseguir valors i metes comuns. Els valors de tota empresa han d’enfocar-se a donar un servei excel·lent als seus clients i una excel·lent qualitat de vida per als seus empleats.