Administració per objectius

L’administració per objectius es defineix com l’estratègia empresarial on tots els empleats i directius d’una empresa treballen per assolir els objectius que s’han proposat prèviament.

Administració per objectius

Generalment, és coneguda amb les sigles APO (administració per objectius). És una eina que sutilitza per mesurar el rendiment dels empleats i el nivell de productivitat de lempresa. Això es fa partint dels objectius establerts a l’inici de la planificació.

En realitat, sorgeix contra les pràctiques que buscaven millorar la productivitat, mitjançant l’aplicació de l’administració per pressió. El sistema per pressió es basava principalment en el control i la vigilància de les tasques dels empleats. Amb aquesta pràctica no s’obtenien bons resultats per la qual cosa va acabar sent ineficaç.

Per descomptat, l’administració per objectius es va popularitzar amb Peter Drucker a la seva obra The Practice of Management l’any 1954. És una eina molt eficaç perquè comença amb l’establiment de les metes i els objectius, i acaba amb l’avaluació de l’acompliment.

A més, l’administració per objectius busca aprofitar les habilitats que tenen els empleats i motivar-los a assolir els objectius proposats. Atès que, si els objectius són assolits, els empleats poden obtenir algun reconeixement.

Fases de ladministració per objectius

L’administració per objectius segueix les fases següents:

1. Definició dels objectius de lorganització

En primer lloc, sestableixen els objectius organitzacionals. Aquest punt és molt important perquè defineixen les accions que les empreses han de seguir per aconseguir l’efectivitat de la feina. Els objectius han de ser administrats de manera apropiada perquè s’assoleixin en els temps determinats.

2. Definició dels objectius laborals

En segon lloc, els objectius organitzacionals són comunicats per part de la direcció a tots els empleats de lorganització. El director o superior ha de comunicar no només els objectius generals de lorganització, sinó també tot el pla dacció, les estratègies i la manera de procedir que sha de seguir en el treball.

És a dir, es defineix el que cada treballador ha de fer per assolir el compliment dels objectius. Això és determinant per assolir els resultats esperats. En aquesta fase cada treballador elabora un llistat dobjectius en què es veuran reflectides les seves tasques i obligacions.

És clar que els objectius laborals són supervisats i aprovats pel superior. Per tal que es comprometin els superiors i els empleats subordinats. El compromís establert és una cosa primordial per a la consecució de resultats.

3. Seguiment del rendiment i avenç

En tercer lloc, cal donar seguiment al rendiment i avenç aconseguit. Com que això garanteix que el procés de l’administració per objectius sigui eficaç.

En aquesta fase es requereix:

 • Elaborar plans i objectius de curt i llarg termini.
 • Implementació de controls que resultin efectius.
 • Dissenyar una estructura organitzacional clara on es defineixin els nivells dautoritat i lsassignació de les responsabilitats. Perquè això ajudi a la presa de decisions.
 • Identificar allò que resulta inútil i contraproduent per al rendiment i l’abast dels objectius.
 • Utilització de termes comuns i conceptes relacionats amb ladministració per objectius. Això ajudarà al mesurament més objectiu del rendiment i de l’avenç dels plans.

Evidentment, la revisió del rendiment i els mesuraments han de ser clars, explícits, simples i fiables tant per als empleats involucrats com per als supervisors. Com que fins i tot poden servir per modificar els objectius i accions que es prenen.

A més, les avaluacions sobre el rendiment dels empleats s’han de fer de forma periòdica i en la darrera etapa del procés. Tot això per verificar el compliment dels objectius.

4. Retroalimentació

Finalment, cal fer un procés de retroalimentació contínua, sobre el mesurament del rendiment i de les metes assolides. Això per tal que totes les persones involucrades coneguin els seus avenços i puguin prendre mesures correctives sobre el seu propi exercici.

També és important que es tinguin reunions periòdiques amb els superiors i els empleats subordinats. En aquestes reunions periòdiques es podrà valorar i revisar el grau de progrés aconseguit per a la consecució dels resultats.

Administracio Per Objectius
Administració per objectius
fases

Avantatges de l’administració per objectius

Els avantatges principals de l’aplicació de l’administració per objectius són:

 • Garanteix el compromís dels empleats.
 • Millora el procés administratiu perquè obliga els directius a planificar, organitzar, controlar i retroalimentar durant tot el procés.
 • Cada treballador sap exactament quin és el paper i la tasca que ha de fer dins de l’organització. Com que es treballen amb objectius específics.
Administracion Per Objectius Avantatges
Administració per objectius
avantatges

Desavantatges de l’administració per objectius

Entre els principals desavantatges podem esmentar:

 • Dificultat per transmetre i ensenyar la filosofia de ladministració per objectius.
 • Deficiències en proporcionar les normes, especialment a les persones que han destablir els objectius.
 • Limitacions al moment de determinar els objectius per a curt i llarg termini.

A manera de conclusió, es pot afirmar que ladministració per objectius parteix de lestabliment dobjectius generals. Aquests es van simplificant i es converteixen en específics perquè cada departament de lempresa o fins i tot cada persona, sàpiga amb precisió el que li correspon fer per aconseguir els resultats. Raó per la qual els directius i els empleats han de participar en la definició. Un cop definits, cal revisar l’avenç periòdicament i s’ofereixen recompenses per assolir els resultats. Tots treballen motivats i tenen clar què han de fer per assolir les metes.