Administració moderna

L’administració moderna és el procés d’aplicar millors pràctiques basades en noves pràctiques i enfocaments que permetin una millor adaptació als canvis que es van produint a l’entorn social i econòmic de les organitzacions, deixant de fer servir les pràctiques tradicionals de l’administració.

Administració moderna

Per començar, l’administració moderna s’inicia als anys 1890 amb les aportacions de Frederick Taylor, que proposava que per millorar els nivells de productivitat les tasques s’havien de simplificar.

Això es contraposava a la idea tradicional d’obligar les persones a treballar més per maximitzar el resultat de la feina.

Cal destacar que a l’administració moderna totes les activitats de planificació, organització, direcció i control han d’implicar una interconnexió adequada de relacions humanes i temps per assolir els objectius establerts dins d’una organització.

Com a conseqüència, els processos d’administració moderna es poden aplicar a un context més ampli i complex, per això es fa servir en empreses, institucions religioses, institucions educatives i organitzacions socials.

Administracio Moderna Definició
Administració moderna

Eines de l’administració moderna

Les eines més importants de ladministració moderna són:

1. Reenginyeria

Per la seva banda, la reenginyeria consisteix a fer una revisió dels processos amb el propòsit de tornar-los més eficients. En fer-se l’anàlisi i el redisseny dels processos es busca assolir millores que resultin significatives en l’abast de costos, en la qualitat dels productes, la rapidesa en el lliurament i el servei.

És a dir, la reenginyeria pretén obtenir més i millors resultats amb la utilització de menys recursos. L’objectiu de les organitzacions que l’apliquen és fer una revisió i un redisseny radical de tots els processos, cercant assolir millores que resultin significatives en el mesurament de resultats.

2. Qualitat total

Així mateix, l’enfocament de la qualitat total pretén assolir una millora en la qualitat i l’exercici de les organitzacions, per assolir la màxima satisfacció del client.

Tot i això, la qualitat total no s’aplica només per a la producció de béns i serveis que s’ofereixen al client. Els principis de gestió de qualitat s’apliquen a totes les activitats ia les persones que formen part d’una organització.

Per això s’integren totes les funcions i els processos que es relacionen amb la qualitat, per la qual cosa es controlen totes les mesures de qualitat que utilitzen les empreses. Aquestes mesures són la qualitat de gestió i exercici, qualitat de control i manteniment, millora de qualitat i assegurament de la qualitat.

3. Outsourcing

Per la seva banda, l’outsourcing és el procés en què una organització realitza la contractació d’empreses externes perquè facin alguna de les seves activitats. L’empresa subcontractada realitza certa activitat que afegeixen valor a l’empresa que la contracta, ja que s’hi especialitzen i això fa que es realitzi a cost més baix i amb la mateixa o millor qualitat.

4. Empowerment

En canvi, l’empowerment consisteix a delegar un cert nivell de poder i d’autoritat als subordinats. En aquest procés es deleguen funcions als subordinats amb l’objectiu de permetre’ls tenir més grau de participació, perquè s’involucrin especialment en la presa de decisions de l’empresa. D’aquesta manera, els dirigents concentren els seus esforços en tasques clau de l’organització.

5. Benchmarking

El benchmarking permet fer comparacions i mesuraments de les operacions i processos d’una organització. Aquesta comparació i mesura pot ser interna quan es fa dins dels diferents departaments i unitats que conformen l’organització. La forma externa es fa davant d’una altra empresa o organització que es considera líder dins del mercat.

La idea és comparar-se amb els competidors més eficients del mercat amb el propòsit de poder millorar les operacions i els processos de l’empresa, aprenent dels millors.

6. 5´S

En contrast, aquesta pràctica cerca assolir el manteniment integral d’una empresa, incloent-hi l’equip, la maquinària, la infraestructura i l’entorn de la feina. Es basa en cinc principis fonamentals la classificació, ordre, neteja, estandardització i manteniment de la disciplina.

És una pràctica senzilla i efectiva que aconsegueix obtenir millores de qualitat, la reducció de temps morts i la reducció de costos.

7. Just in time

Certament, el just in time és un mètode que organitza la producció. Aquesta organització es realitza per mitjà de la planificació i el control de la producció per tal de produir els productes que es necessiten en la quantitat i en el moment exacte.

Aquest mètode també té efectes positius en l’exercici del recurs humà, el sistema de fabricació, el disseny dels productes, el sistema de manteniment i la qualitat.

En definitiva, hem esmentat algunes de les pràctiques i mètodes més utilitzats en l’administració moderna, però no són els únics, hi ha moltíssims més com el coaching, downsizing, E-commerce, Set \"S\" de Mckinsey, entre algunes de les moltes que es poden esmentar.

Eines de l'Administració moderna
Eines de l’administració moderna

Finalment, podem dir que totes aquestes pràctiques de ladministració moderna tenen com a objectiu comú millorar leficiència de les organitzacions. Buscant alternativament la disminució dels costos de producció i l’augment dels nivells de producció. Totes aquestes pràctiques permeten una millor adaptació als canvis i tendències que es presenten a l’entorn social i econòmic.