Administració mixta

L’administració mixta és la que s’encarrega de la gestió de capital tant públic com privat. S’hi engloben tots aquells organismes que es troben sota la jurisdicció del sector públic i sector privat.

Administració mixta

L’administració mixta és un estil de gestió utilitzat habitualment. Consisteix a coordinar i gestionar de manera multilateral, entre el sector públic i el privat, determinades accions que es consideren beneficioses per a la societat. Aquestes actuacions es duen a terme, principalment, en polítiques socials que persegueixen cobrir les necessitats de la població i corregir les fallades de mercat que pateix una economia determinada.

L’objectiu principal que persegueix l’administració mixta és garantir l’interès públic aprofitant-se de l’eficiència i l’eficàcia de la gestió privada. Aquest tipus d’administració es pot implantar tant a nivells locals com a nivells internacionals.

El paper del sector públic a l’administració mixta

El sector públic actua en determinats sectors amb el format d’administració mixta ja que permet corregir certes fallades de mercat que causen una reducció de la qualitat de vida de la societat. D’aquesta manera, l’Estat complirà amb l’execució dels plans de desenvolupament i de progrés social que tingui planificats.

Sumat a això, el sector públic té l’oportunitat d’oferir a la població un nombre més gran de béns i serveis. Això passa ja que no té l’obligació de disposar la infraestructura necessària per a la producció.

Finalment, amb aquest tipus d’accions, s’incentiva la iniciativa privada i es reforça el teixit empresarial d’una àrea geogràfica determinada, cosa que repercuteix de manera molt positiva a la societat.

El paper del sector privat a l’administració mixta

L’administració mixta té certes peculiaritats que la fan interessant des del punt de vista del sector privat. Aquesta modalitat aporta un gran volum de clients ja que l’Estat ofereix els béns i serveis produïts als seus ciutadans, permetent incrementar els ingressos de l’empresa.

D’altra banda, treballar conjuntament amb l’Administració pública permet a l’organització aprofitar-se de determinades economies d’escala de què pugui gaudir l’Estat. En concordança amb això, també es poden obtenir certs privilegis quant a taxes i impostos que calgui fer front a una empresa privada.

Per acabar, fer una iniciativa d’aquest tipus permet reduir el risc que comporta la inversió. És comú que part del capital provingui de l’Estat o que fins i tot sigui avalat per aquest.

Característiques de ladministració mixta

Entre les múltiples característiques d’aquest tipus d’administració, cal fer èmfasi en les següents:

  • Les iniciatives posades en marxa estan enfocades a fer que la societat en surti beneficiada.
  • Redueix les barreres dentrada que pot tenir una persona o una empresa per produir en un determinat sector.
  • Permet a l’Estat posar a disposició dels seus ciutadans béns i serveis en un període inferior en comparació de l’Administració pública.
  • La propietat de lempresa serà parcialment tant pública com privada.