Administració del temps

L’administració el temps és la sèrie de mecanismes de què disposa una organització a l’hora de delimitar, de manera eficient, els seus processos. Per això, té en compte la durada òptima de les tasques a desenvolupar.

Administració del temps

Tot tipus d’organitzacions tenen metodologies empresarials útils a l’hora de gestionar un recurs, com ara el temps disponible.

La pròpia tendència de les empreses a maximitzar els seus recursos i, per tant, obtenir més beneficis comporta també la reducció dels terminis requerits per dur a terme les seves tasques.

En altres paraules, cal la minimització dels temps emprats en les seves tasques, reduint, de passada, els costos. En aquest sentit, un ús correcte del temps ajuda empreses i institucions a millorar els seus nivells d’eficiència i ser més òptims en el seu dia a dia.

Beneficis de l’administració del temps

Les organitzacions troben una sèrie davantatges a destacar quan implementen models dadministració temporal i un ús més eficient del seu temps de treball.

Entre aquests avantatges, destaquen els següents:

  • Organització i definició de tasques : Conèixer quin professional fa cada gestió o activitat específica afavoreix la reducció de terminis.
  • Reducció de costos : De vegades, plantejar períodes de temps productius més curts i eficients afavoreix altres avantatges en termes d’estalvi.
  • Mesurament i estandardització de processos Les organitzacions plantegen mesuraments de temps mitjans desenvolupats per a cada tasca. D’aquesta manera, són capaços de conèixer-ne el nivell òptim de funcionament.
  • Font d’informació : Conèixer l’assignació de temporal per a cada lloc determinat serveix com a font d’informació, molt útil a l’hora de prendre decisions o desenvolupar estratègies futures.

Estratègies d’administració del temps a organitzacions

Per reduir terminis i arribar a nivells òptims, les empreses compten amb algunes eines com les següents:

  • Especialització del treball : Comptar amb treballadors qualificats i especialitzats ajuda a complir els objectius de producció en menor temps i generant pèrdues d’eficiència menors.
  • Delimitació jeràrquica de les tasques: Seguint el punt anterior, en una organització s’han de fixar clarament els rangs de decisió i els professionals responsables de respondre davant de possibles traves o imprevistos.
  • Simultaneïtat de processos productius : La capacitat per assumir diversos processos en el mateix període de temps permet aprofitar millor els terminis establerts.
  • Elements motivadors : Moltes vegades, la consecució d’un determinat projecte o diferents nivells productius comporta l’obtenció d’incentius salarials o altres premis.
  • Noves tendències tecnològiques. Com sabem, les corporacions fan servir eines de mesura de processos ajudant-se de les noves tecnologies. D’aquesta manera, és possible mesurar nivells de productivitat de manera ràpida i útil per al processament posterior de dades.