Administració de projectes

L’administració de projectes és la metodologia mitjançant la qual és possible emprar, de manera eficient, els recursos de què disposa un determinat projecte.

Administració de projectes

A través de l’administració de projectes, és possible fer més eficient la gestió dels recursos emprats en aquest. En altres paraules, suposa el disseny de metodologies administratives òptimes.

L’objectiu d’eficiència marcat per l’administració es persegueix per mitjà de la creació i l’execució de plans o estratègies. Totes hauran d’emprendre objectius genèrics com ara una major productivitat, el control de costos o un cert nivell d’eficàcia alhora.

Un dels principals objectius de l’administració és complir allò acordat amb la direcció. Fruit d’això, és habitual la creació d’informes, com ara plans de negoci o plans de direcció.

Fases de ladministració de projectes

Conceptualment, ladministració comprèn diferents etapes. D’aquesta manera, podem observar l’administració d’un projecte en particular com el compendi dels elements següents:

  • Planificació.
  • Organització.
  • Execució o gestió.
  • Control.

Així, és possible delimitar l’àmbit d’acció de l’administració de projectes, marcant així els objectius a seguir i els mitjans a emprar per complir-los.

En un pla més pràctic, l’administració de projectes assumeix la consecució de diferents principis, entre els quals destaquem els següents:

  • Definició dels objectius : Aquells a perseguir en emprendre el projecte. És a dir, les metes previstes.
  • Disseny d’organigrama i assignació de processos : És important definir l’estructura de l’organització i el repartiment de responsabilitats entre els membres.
  • Inventari de recursos : Cal precisar el llistat de recursos amb què es compta per a la persecució dels objectius marcats.
  • Configuració de plantilles : La selecció adequada dels professionals amb què es comptarà per dur a terme el projecte forma part de l’administració.

Responsabilitat de ladministració de projectes

Habitualment, aquesta responsabilitat recau sobre els individus o els departaments directius amb poder de decisió en una empresa o institució.

En aquest sentit, és habitual que l‟administració de projectes sigui exercida per equips de direcció. També és habitual que aquests compten amb formació i qualificació per a aquest tipus de tasques administratives.

Aquests paràmetres són aplicables a tota mena d’organitzacions i societats mercantils.

Administració de projectes davant de gestió de projectes

Seguint el concepte dadministració, és possible distingir aquest àmbit del de la gestió de projectes.

És habitual que ambdós termes siguin usats indistintament de forma col·loquial. No obstant això, hi ha una diferència marcada entre tots dos.

Mentre que l’administració fixa i delimita la planificació necessària per a la consecució dels objectius suposats al projecte, la gestió ha d’englobar aquelles accions que en permetin la consecució.

En aquest sentit, la gestió se sol entendre com la posada en pràctica dels plantejaments inicialment predefinits amb l’administració.