Acció preferent

L’acció preferent és una acció que confereix al seu titular un privilegi extra, generalment de tipus econòmic, pel que fa al que comunament coneixem com a acció ordinària.

Acció preferent

Per exemple, la forquilla d’una acció preferent té més jerarquia en el cobrament de dividends o en la distribució del patrimoni restant en cas de fallida per part de la companyia.

Igual que passa amb els accionistes ordinaris, les accions preferents no tenen caducitat, però, a diferència de les accions ordinàries, les accions preferents no legitimen el seu posseïdor dret de vot a les juntes d’accionistes ordinàries o extraordinàries, ni tampoc assignen alguna participació al capital de l’empresa. Així mateix, la rendibilitat de les accions preferents tampoc no està garantida, ja que queda vinculada a l’obtenció de beneficis.

Les accions preferents són instruments complexos on els dividends a què es té dret estan predeterminats. Normalment, aquests dividends estan condicionats a obtenir resultats positius. Segons el tipus de contracte, el dividend pot ser acumulatiu en cas d’obtenir pèrdues durant l’exercici.

Acció Preferent

Avantatge de les accions preferents

Un dels avantatges d‟aquestes accions és que en cas de liquidació de l‟empresa els posseïdors d‟accions preferents tenen prioritat davant d‟altres. És a dir, si l’empresa desapareix primer se’ls retornen els diners als accionistes preferents i després als ordinaris. Tot i això, els creditors sempre aniran abans que els accionistes (els accionistes són els últims a cobrar). El valor de liquidació de les accions pot estar prefixat o condicionat al valor de les accions ordinàries.

Desavantatge de les accions preferents

El desavantatge d’aquest instrument és que no disposa d’un mercat secundari organitzat (no cotitzen a la borsa) on posar a la venda, per la qual cosa la seva liquiditat és força limitada. A més, no tenen dret a vot a les assemblees de l’empresa.

Tipus d’accions preferents

Generalment, les accions preferents més emeses per les empreses són les següents:

 • Accions amortitzables : Són aquelles que tenen una opció de compra per part de l’emissor amb unes condicions prèviament acordades amb l’inversor. És a dir, dóna l’opció a l’empresa de recomprar les accions privilegiades als inversors a un preu determinat i durant un període determinat.
 • Accions convertibles Són aquelles que poden convertir-se en un nombre determinat d’accions ordinàries.
 • Accions preferencials acumulatives: Si no s’arribarà a pagar el dividend, s’acumula per a pagaments futurs.
 • Acció preferent acumulativa rescatable : aquella que confereix al seu posseïdor preferència en el pagament de dividends respecte als accionistes ordinaris
 • Acció preferent amb vot múltiple :
 • Accions no acumulatives: El dividend no s’acumula si no s’arriba a pagar. Aquest tipus dacció preferent és el més comú emès entre els bancs.
 • Accions preferencials convertibles: Tenen lopció de convertir-se en una acció a un preu preestablert.
 • Accions preferencials intercanviables: Teniu l’opció de ser intercanviada per una altra acció amb un altre tipus de seguretat sota certes condicions.
 • Accions preferencials de renda mensual : És un híbrid entre una acció preferencial i un deute subordinat.
 • Accions preferencials participants: Permet la possibilitat de dividends addicionals sota determinades condicions.
 • Accions preferencials perpètues: No tenen una data de devolució del capital invertit.

Les accions preferents a diferents països

És important esmentar que en alguns països s’incentiva l’emissió d’aquest tipus d’accions, ja que es consideren actius d’alta qualitat. Hi ha diferents classes d’accions preferents, de classe A, B, C, convertibles, de renda mensual, perpètues, no acumulatives, etc. Les més importants són les que hem anomenat anteriorment.

Als Estats Units, per exemple, hi ha dos tipus d’accions preferents que són les preferencials i les preferencials convertibles. A més, hi ha avantatges fiscals en l’impost sobre la renda per la seva tinença.