Vertikalna komunikacija

Vertikalna komunikacija je ona koja se stvara između podređenih zaposlenih i viših pozicija u poslovnom okruženju. Može se razvijati uzlazno ili silazno .

Vertikalna komunikacija

Vertikalna komunikacija je visoko preporučena vrsta komunikacije za implementaciju u kompanijama. To je onaj koji se javlja između podređenih i nadređenih na uzlazni ili silazni način.

Ono što se ističe u ovom procesu komunikacije je činjenica da se on uvijek odvija između članova organizacije, ali s različitom hijerarhijom.

Ovom vrstom komunikacije cilj je osigurati da među svim članovima kompanije postoji dobra sklonost da dijele informacije ili podatke.

Vrste vertikalne komunikacije

Izdvajaju se dvije vrste vertikalne komunikacije:

  • Vertikalna komunikacija prema dolje: Ova komunikacija potiče od viših menadžera. Koristi se za prenošenje informacija radnicima na nižem ili srednjem nivou.
  • Uzlazna vertikalna komunikacija: proizilazi od zaposlenih koji se nalaze na nižem nivou kompanije. Svrha ove komunikacije je da pokaže gledište radnika ili potrebu za više informacija o zadacima koje obavljaju, između ostalih opcija.

Čemu služi vertikalna komunikacija?

Ova vrsta komunikacije služi za uspostavljanje prijenosa informacija između podređenih i viših pozicija radi boljeg razumijevanja i poboljšanja radnog okruženja kompanije.

Često su odjeli višeg nivoa ti koji uspostavljaju standarde, komunikacije ili podatke koji su usmjereni na zaposlenike nižeg nivoa.

To može stvoriti probleme u komunikaciji i lošu predispoziciju pri izvršavanju utvrđenih zadataka, jer radnici nemaju moć da daju svoje komentare ili želje.

Primjer vertikalne komunikacije

Ako viši menadžeri kompanije odluče da izvrše promjenu u svojoj politici i ciljevima koje treba postići, oni to moraju saopćiti nižim odjeljenjima kako bi ta informacija bila poznata.

Ako zaposleni na ovim pozicijama mogu da iznesu svoja mišljenja ili sugestije i da se među svima stvori vertikalna komunikacija, može se reći da je efikasna za kompaniju. Pored toga da svi budu informisani i u toku sa novim promjenama koje sama organizacija namjerava implementirati.

Vertikalna komunikacija nije nešto što se uspješno ostvaruje u nekoliko sekundi, već se na to mora kladiti i sama kompanija.

Kompanija koja je zainteresovana da zna šta njeni zaposleni misle i da zna više o svojim radnicima, to će sprovesti u praksu. Međutim, one kompanije koje naginju samo mandatu na čelnim pozicijama će odbiti ovu opciju.

Važno je cijeniti efikasnu komunikaciju unutar kompanije i implementirati smjernice za stvaranje dobrog vodstva.