Vertikalna i horizontalna komunikacija

Vertikalna komunikacija je ona koja se ostvaruje između viših pozicija i podređenih zaposlenih u poslovnom kontekstu. Može se pojaviti na uzlazni ili silazni način. S druge strane, horizontalna komunikacija je ona koja se odvija između radnika sličnog hijerarhijskog nivoa. Oni mogu biti iz istog odjela ili iz drugog, ali dijele istu poziciju u organizacionoj shemi kompanije .

Vertikalna i horizontalna komunikacija

Komunikacija je neophodna u kompaniji. Postoje različite vrste komunikacije, uključujući vertikalnu i horizontalnu komunikaciju. Oba su veoma korisna za uspostavljanje efikasne komunikacije u poslovnom okruženju.

Vertikalna komunikacija je ona koja se manifestuje između viših i nižih pozicija kompanije. Može početi od najviših pozicija do radnika koji zauzimaju najniže službe ili obrnuto.

Horizontalna komunikacija je ona koja se odvija između zaposlenih koji dijele sličan položaj. Ako pogledamo organizacionu šemu kompanije. Provjerićemo da je horizontalna komunikacija ona koja je evidentna među radnicima koji imaju jednaku poziciju, čak i ako su u različitim odjelima.

Koje su najistaknutije razlike između vertikalne i horizontalne komunikacije?

Ovo su glavne razlike između vertikalne i horizontalne komunikacije:

  • Vertikalnu komunikaciju koriste viši menadžeri kompanije i podređeni zaposlenici za komunikaciju. Poruka može ići odozgo prema dolje ili obrnuto.
  • Vertikalna komunikacija omogućava zaposlenima nižeg ranga da imaju glas i iznose svoje sugestije, mišljenja i sarađuju u rješavanju problema.
  • Horizontalna komunikacija omogućava dobru koordinaciju između odjela sličnog ranga koji zauzimaju organizacionu shemu kompanije. Kada je u pitanju velika kompanija ovo je veoma korisno za jačanje grupa.
  • U vertikalnoj komunikaciji, viši menadžeri mogu radnicima koji zauzimaju najniže pozicije prenijeti vrijednosti, politiku kompanije i preporuke za obavljanje relevantnih zadataka.
  • U horizontalnoj komunikaciji nema toliko izobličenja ili grešaka u poruci. Isti rang u kompaniji dolazi do prirodnije komunikacije, ponekad čak i neformalne, budući da pošiljalac i primalac imaju istu radnu poziciju.
  • U vertikalnoj komunikaciji, radnici se osjećaju integrirano i slušano. Ovo može pomoći da radno okruženje bude mnogo pozitivnije.
  • U horizontalnoj komunikaciji postoji veća dinamika, komunikacija je neposrednija i to stvara veću saradnju među radnicima.

Primjeri vertikalne i horizontalne komunikacije

Viši menadžeri kompanije odlučili su informirati svoje radnike o važnosti vrijednosti i ciljeva kompanije. Namjeravaju da razjasne suštinu ovoga, zadatke koji se moraju izvršiti i kako ih efikasno izvršiti.

U ovom slučaju bi se vršila vertikalna komunikacija naniže, jer dio viših menadžera namjerava da razjasni neke relevantne informacije za razvoj zadataka, kao i politike same kompanije.

Pretpostavimo sada još jedan primjer. Ovoga puta radi se o kompaniji za proizvodnju veganskih kozmetičkih proizvoda, u kojoj postoje dva odjela sa istom pozicijom u okviru poslovne organizacije. Oni moraju djelotvorno koordinirati jedni s drugima kako bi podržali lansiranje nove linije proizvoda.

U ovom slučaju komunikacija koja se provodi bila bi horizontalna.

Za pravilan razvoj poslovne komunikacije bilo bi preporučljivo primijeniti oba tipa komunikacije u praksi.