Veci nego

Veci nego

Veci nego

" Veće od" je matematički izraz koji je napisan simbolima .

Izraz "veće od" koristi se u matematici, posebno u matematičkoj nejednakosti. Ova matematička nejednakost može biti između brojeva, nepoznanica i funkcija različitih tipova.

Na primjer, da kažemo da je 5 veće od 3, možemo to izraziti ovako:

5> 3

Ili bismo to mogli reći i ovako.

3 <5

Dijelovi simbola?

Općenito, imamo tri simbola za poređenje matematičkih izraza:

• Jednako (=)
• Veci nego
• Manji od

Simboli za "veće od" i "manje od" su isti. Jedino što, ovisno o tome gdje se nalaze otvoreni i zatvoreni dio, moramo staviti simbol u jednom ili drugom smjeru.

Postoji trik koji nikada ne možete pomiješati sa znakovima → otvoreni dio uvijek pokazuje na najveći broj.

Tumačiti "veće od"

Poređenje dva broja je vrlo jednostavno. Na primjer, znamo da je 10 veće od 2, da je 3 veće od 2 ili da je 21 veće od 20. Međutim, kada matematičke funkcije uđu u igru ​​stvari se malo mijenjaju. Pogledajmo primjer

Pretpostavimo da želimo grafički prikazati da je y> 8 + 2x

Dakle, prvo uzimamo jednačinu kao jednakost i rješavamo one tačke u kojima su varijable jednake nuli

ako je y = 0

0 = 8 + 2x

x = -4

Prema tome, tačka u kartezijanskoj ravni bi bila (-4,0)

ako je x = 0

y = 8

Prema tome, tačka u kartezijanskoj ravni bi bila (8,0)

Tada možemo vidjeti na grafikonu da je zasjenjeno područje ono što bi odgovaralo jednadžbi y> 8 + 2x

Veci nego

Pretpostavimo sada da imam sljedeću kvadratnu jednačinu:

Veće od 3

Dakle, prvo uzmemo jednačinu s desne strane i nacrtamo parabolu koja odgovara kada je postavimo jednakom nuli.

Kada riješimo jednačinu, nalazimo da su vrijednosti x kada je y jednako nuli – 0,3874 i 1,7208. Dakle, to su dvije tačke kroz koje parabola mora proći kao što vidimo na sljedećem grafikonu (jednačina se može riješiti u online kalkulatoru).

Na grafu, parabola prelazi x-osu kada je vrijednost x -0,3874 (aproksimiramo je na -0,39) i 1,7208 (ili 1,72).

Veće od 2

Zatim rješavamo vrijednost y kada je x jednaka nuli, što je -2 (crna tačka na grafikonu). Konačno, da bismo pronašli koja bi površina trebala biti zasjenjena, mijenjamo x i y u 0:

0> 0-0-2

0> -2

Kako je to tačno, moramo zasjeniti područje gdje se nalazi tačka (0,0), odnosno unutar parabole, što bi odgovaralo nejednakosti.

Udaljenost između dvije tačke

  • MAX i MIN funkcije s ograničenjem
  • Kratka istorija liberalizma
  • Analitička geometrija