Trošak akvizicije kupaca

Trošak akvizicije kupaca je mjera koja se koristi u marketingu za određivanje prosječne ukupne cijene sticanja novih kupaca za posao.

Trošak akvizicije kupaca

Drugim riječima, ovaj indikator odražava investiciju koja se mora uložiti da bi potencijalni kupac postao učinkovit kupac.

Za početak, ova kalkulacija može pomoći preduzeću da odluči koliko će uložiti u pridobijanje novih kupaca. Ovo, sa ciljem da investicija bude isplativa za firmu i da se finansijska sredstva ne koriste nenamenski.

Osim toga, ova mjera je poznata pod akronimom CAC i kada se izračuna pomaže kompanijama da znaju koliko novca trebaju uložiti da bi dobile nove kupce. Sve kompanije se nadaju da će smanjiti svoje troškove akvizicije kupaca. To im omogućava da nadoknade uloženo u marketing i prodaju. Osim toga, kompanija može znati koliko su efikasni i adekvatni marketinški i prodajni programi koji se sprovode.

Trošak akvizicije kupaca 2 1
Koja je cijena akvizicije kupaca?

Kako to izračunati?

Za izračunavanje troškova akvizicije kupaca koristi se sljedeća formula:

Slika 679
Formula troškova akvizicije kupaca

U ovom slučaju, trošak prodaje i marketinga predstavlja zbir troškova:

  • Administracija prodaje.
  • Iznos plata.
  • Isplata provizija i bonusa.
  • Opšti troškovi razmatranog perioda. To može biti mjesec, kvartal ili godina.

NC predstavlja broj novih kupaca stečenih tokom mjeseca, kvartala ili godine.

Na primjer, ako kompanija ima sljedeće troškove:

Upravljanje prodajom = 55.000,00 $

Plate = 30.000,00 $

Provizije i bonusi = 10.000,00 $

Opšti troškovi za period = 40.000,00 $

Ukupno = 135.000,00 $

Ovom investicijom kompanija je u procenjenom periodu uspela da dobije 50 novih klijenata.

Dakle, primjenom formule dobijamo:

CAC = 135.000 / 50 = 2.700,00 $

Dakle, prosječni trošak sticanja kupaca za ovu kompaniju iznosi 2.700,00 $.

Analiza rezultata

Prije svega, mora se pojasniti da sve kompanije i svi proizvodi imaju različit CAC. Nisu sva ova mjerenja ista. Niti to implicira da je visok CAC loša stvar. Prije svega, ako to analiziramo u kratkom roku. Moglo bi se dogoditi da CAC padne na srednji i dugi rok. Ono što je važno je pokušati smanjiti CAC mjeru. Time se postiže bolji nivo profitabilnosti i efikasnosti u marketinškim i prodajnim procesima kompanije.

Zašto je važno uraditi ovo mjerenje?

Za kompaniju je veoma važno izvršiti ovo mjerenje ili marketinšku metriku jer:

1. Prikažite povrat ulaganja

Prvo, CAC mjerenje pomaže kompanijama da odrede kako se ostvaruje povraćaj ulaganja. Ovo je veoma važno jer vam omogućava da saznate da li se finansijski resursi pravilno koriste u oblasti marketinga i prodaje. Posebno u primjeni strategija procesa privlačenja novih klijenata.

2. Odrediti efektivnost planova i izvršenje marketinških strategija

Drugo, efikasnost marketinških planova i izvršenja definiše koliko potencijalnih klijenata postaje efektivno. Stoga nam ovo mjerenje (CAC) govori koliko trošimo ili kolika je cijena da ih pretvorimo u kupce koji kupuju proizvode. To će biti zbog toga koliko se strategije dobro koriste.

Važno je napomenuti da ljudi više vole da sami prolaze kroz proces kupovine. Tek kada ne pronađu informacije koje su očekivali, kontaktiraju stručnjake. Stoga morate biti pažljivi kada kontaktirate nove klijente.

3. Omogućava bolje fokusiranje resursa

Treće, ovo mjerenje vam omogućava da ustanovite u kojoj fazi marketinškog procesa trebate uložiti više resursa da biste postigli bolje rezultate. Stoga će koncentriranje resursa tamo gdje se najbolje koriste dovesti do boljih rezultata.

4. Pomaže u poboljšanju i dodavanju vrijednosti

Konačno, mjera troškova akvizicije kupaca pomaže da se poboljša ono što se radi i doda vrijednost. Stoga se strategije koje se sprovode mogu modifikovati. Na primjer, napraviti bolju cijenu i razviti bolje proizvode s dodanom vrijednošću. Sve ovo doprinosi da kompanija nudi bolju uslugu.

Trošak akvizicije kupaca 1 1
Trošak akvizicije kupaca
Zašto je važno to izmjeriti?

Kao zaključak, može se konstatovati da trošak sticanja kupaca za kompaniju treba da bude mjera koja se periodično obračunava. To, jer vam pomaže da znate kakve rezultate generiraju ulaganja u marketing i prodaju za dodavanje novih kupaca, što konačno omogućava kompaniji da ostane na tržištu. Ali, što je najvažnije, akvizicijom novih kupaca kompanija može više rasti.