Razlika između opcija i naloga

Iako bismo mogli klasifikovati varante kao vrstu finansijske opcije, oni imaju određene karakteristike koje ih razlikuju. Veoma je važno znati razlike između njih. Da bismo to učinili, vidjet ćemo sličnosti i razlike između naloga i opcija.

Razlika između opcija i naloga

I opcije i varanti su finansijski derivati. Ova dva finansijska derivata daju pravo na kupovinu (Call) ili prodaju (Put) osnovnog sredstva i oba su proizvodi sa leveridžom. Vidi polugu u derivatima

Glavna razlika između opcija i varanta je u tome što se opcije slobodno kupuju i prodaju na tržištu, a varanti su izdani od strane kompanije koja izdaje varant i predstavljaju OTC (over the counter) opcije. To znači da se o njima ne pregovara sa komorom između, već da su pregovori bilateralni. Dakle, dok sa opcijama možemo slobodno prodavati pozive i stavljanje na tržište, a da ih prethodno nismo stekli, sa varantima možemo prodati samo call ili put ako smo ih ranije kupili od emitenta.

Mogućnosti ulaganja u opcije i varante

Rezultat je da sa finansijskim opcijama imamo 4 mogućnosti ulaganja:

  1. Kupujte pozive.
  2. Prodajte pozive.
  3. Buy puts.
  4. Prodaja putova.

Uz naloge možemo samo:

  1. Kupujte pozive.
  2. Buy puts.

Datum isteka opcija je obično nekoliko mjeseci, dok varanti mogu imati rok važenja od nekoliko godina, što može biti vrlo korisno za smanjenje rizika ulaganja i raznovrsnije investicije.