Razlika između kvalitativnog i kvantitativnog

Da li smo ikada čuli : "Kvalitet nije isto što i količina." U ovoj izjavi nalazimo glavnu razliku između kvalitativnog i kvantitativnog, a oba se odnose na kvalitet (kvalitativni) i kvantitet (kvantitativni), respektivno.

Razlika između kvalitativnog i kvantitativnog

Drugim riječima, kada govorimo o „kvalitativnom“ konceptu, prema Kraljevskoj španjolskoj akademiji (RAE), govorimo o kvalitetu, ili vezanom za kvalitet. U studiji bi kvalitativna analiza bila više povezana sa subjektivnijom analizom, zasnovanom na varijablama koje se, na određeni način, ne mogu tačno izmjeriti. Odnosno, brojčano.

S druge strane, kada govorimo o «kvantitativnom» konceptu, takođe prema RAE, govorimo o količini, ili nečemu što je povezano sa kvantitetom. U studiji, analiza varijabli koje se mogu numerički mjeriti.

Dakle, ukratko, govorimo o dva suprotna koncepta. Dok se jedan fokusira na kvalitete i kvalitet, drugi se odnosi na kvantitet. Iz tog razloga će se u studiji kvalitativna analiza fokusirati na kvalitete predstavljene od strane predmeta proučavanja, dok će se kvantitativna analiza fokusirati na mjerljive varijable koje se mogu izraziti numerički.

Stoga, da bismo to bolje razumjeli, pogledajmo razliku između kvalitativne i kvantitativne, kao i glavne razlike pronađene između svake od ovih metoda analize.

Kvalitativno i kvantitativno 1

Razlika između kvalitativnog i kvantitativnog

Dakle, da vidimo njihove glavne razlike:

Kvalitativna analiza

Kvalitativna analiza se fokusira na razumijevanje fenomena koji se dešavaju. Ali, za svoje razumijevanje koristi se narativnim podacima, fokusira se na proučavanje literature, kao i na individualne karakteristike i iskustva. Drugim riječima, fokusira se na podatke koji nisu numerički izraženi.

Među tim podacima koje prikuplja, kvalitativna analiza se fokusira na ankete, ocjene kupaca, kao i na još jedan niz metoda prikupljanja podataka koji nam nude kvalitativnu viziju predmeta proučavanja.

Kvalitativna analiza, osim što se koristi za dopunu kvantitativne, koristi se za dobijanje informacija o datoj temi. Zahvaljujući ovoj analizi možemo izvući mnoga mišljenja i, ako je istina, kvalitetnije informacije.

Budući da se radi o analizi zasnovanoj na informacijama koje nisu izražene brojevima, govorimo o subjektivnoj analizi. Subjektivna analiza koja, osim toga, obično ne koristi nasumično uzorkovanje, budući da se, s obzirom na poteškoću, obično odabire uzorak.

Mjerenje se ne može standardizirati, jer ne postoje brojčani podaci koji to dozvoljavaju. Takođe, metod prikupljanja podataka je fleksibilniji od kvantitativne metode.

Da bismo izmjerili podatke, analizirali ih i interpretirali, moramo znati da ih je, za razliku od druge metode, teže analizirati. Isto tako, s obzirom na to da se radi o mnogim podacima koje ne možemo homogenizirati, oni se moraju analizirati tokom cijele studije i mogu dovesti do kontinuiranih modifikacija do kraja. To nas, osim toga, dovodi u situaciju u kojoj zaključci nisu konačni dok se cijeli proces ne završi.

Kvantitativna analiza

Kvantitativna analiza, kao i kvalitativna, fokusira se na razumijevanje fenomena koji se javljaju. Ali, za vaše razumijevanje, koristi numeričke podatke, koji nam omogućavaju da izdvojimo informacije. Drugim riječima, zasniva se na pouzdanijim mjerenjima, jer koristi metodu analize koja nam omogućava da identificiramo i kvantifikujemo problem.

Dakle, govorimo o podacima koji se mogu numerički izraziti. Odnosno ankete, indikatori, studije, zapažanja, omjeri, kao i još jedan niz alata koji nam omogućavaju da kažemo da je riječ o objektivnoj studiji.

Za odabir uzorka, a pošto se radi o podacima, to se može uraditi nasumično. Odnosno, ne bismo trebali imati nikakve preferencije, jer se podaci mogu homogenizirati na jednostavan način. To je nešto što takođe olakšava mjerenje problema, budući da se može kvantifikovati i to se radi na standardizovan način. Istovremeno, predstavlja strukturiraniju i nefleksibilniju metodu prikupljanja podataka.

Nakon što završimo studiju, zaključci će biti pouzdaniji, jer su to podaci koji su izvučeni iz ispravno primijenjenih metrika. Iako, takođe, omogućava brže dobijanje zaključaka, kada se studija završi, zbog činjenice da se informacije, kao što smo rekli, mogu homogenizovati i udobnije interpretirati.

Ukratko, govorimo o dva vrlo različita pristupa, ali ako se međusobno nadopunjuju, omogućavaju nam da izvršimo prilično pouzdanu studiju.