RACI matrica

RACI matrica

Značenje Martiz Raci

RACI matrica se koristi za dodjelu i definiranje stepena odgovornosti koji odgovara svakom od ljudi koji su uključeni u izvođenje projekta.

Poznata je i kao matrica alokacije odgovornosti. Njegova svrha je da bude u stanju da uspostavi različite uloge i odgovornosti koje svaka osoba koja se formira u sprovođenju projekta mora da preuzme.

Kao posljedica toga, preporučuje se da se pripremi na početku projekta. Tako da je od početka jasna i utvrđena uloga i odgovornost koju će svaka osoba koja učestvuje u projektu preuzeti. Ovo također osigurava bolju saradnju svih učesnika.

Šta znači svako slovo koje čini naziv RACI matrice

Naziv RACI matrice sastoji se od četiri slova i svako slovo ima značenje. Značenje svakog slova je sljedeće:

Slovo R

Bez sumnje, R je slovo koje označava ko preuzima odgovornost. Ovo pismo definiše ulogu osobe koja je zadužena za izvršavanje određenog zadatka. Stoga preuzimate odgovornost za predaju urađenih domaćih zadataka na vrijeme i na propisan način.

Slovo a

Slično, slovo A određuje ko odobrava. Uloga osobe koja će djelovati kao odobravalac je da prihvati i odobri zadatak koji podnosi odgovorno lice. Drugim riječima, odobravalac potvrđuje da su radovi izvedeni prema traženim zahtjevima.

Slovo C

Sa svoje strane, slovo C označava ko se konsultuje. Oni su obično stručnjaci ili poznavaoci teme i zadatka koji se konsultuju za mišljenje i sugestiju o nekom aspektu projektnih zadataka. Eksterni je konsultovao njegovo mišljenje o nekom aspektu koji se mora uzeti u obzir u realizaciji projekta, budući da je on stručnjak za tu temu.

Pismo I

Konačno, pismo I određuje ko prijavljuje. Uloga ovih ljudi uključuje svakog pojedinca koji mora biti informiran o procesu evolucije i razvoja zadataka koji su dio projekta. Oni također moraju biti obaviješteni kada su zadaci završeni.

Značenje Martiz Raci
RACI matrica

Prednosti izrade RACI matrice

Glavne prednosti koje se mogu postići kada se napravi RACI matrica su:

 • Uloge i odgovornosti svakog od učesnika uključenih u projekat su jasno definisane.
 • Moguće je odrediti koja osoba preuzima odgovornost davanja računa u pogledu zadataka ili radova koji se moraju izvršiti.
 • Omogućava balansiranje opterećenja između ljudi, timova ili odjela uključenih u razvoj projekta.
 • Olakšava vođenje kontroliranog praćenja razvoja i izvođenja zadataka i rada potrebnih za uspješno dovršenje razvoja projekta.

Kako napraviti RACI matricu

Za razvoj RACI matrice potrebno je slijediti sljedeće korake:

Korak 1

Prvo, zadaci koji se trebaju izvršiti u okviru projekta se određuju i postavljaju kao redovi koji čine matricu.

Korak 2

Drugo, ljudi uključeni u razvoj projekta su identifikovani i postavljeni u obliku kolona unutar formacije matrice.

Korak 3

Treće, postavljaju se slova riječi koja čine naziv RACI matrice. Dodjeljujući svako slovo u svakom zadatku, moguće je definirati ko će od uključenih ljudi biti odgovoran, ko odobrava, ko se konsultuje i ko mora biti informiran u izvršavanju svakog projektnog zadatka.

Korak 4

Konačno, moći će se utvrditi da li je sav posao dobro raspoređen, ima li praznog prostora i ima li dupliranja. Ovo kako bi se provjerilo da li je sve dobro formirano i izbjegli kasniji problemi.

Raci Matrix Kako se pravi
RACI matrica
kako je razrađeno

Prednosti i nedostaci primjene RACI matrice

Prednosti koje se mogu postići u realizaciji projekta primjenom RACI matrice su sljedeće:

1. Postoji agilan i jednostavan proces komunikacije

Komunikacija se obično pokaže jednostavnijom i bržom, jer RACI matrica vam omogućava da jasno vizualizirate ulogu i funkciju koju bi svaka osoba trebala igrati. Ovo ne eliminiše, ali minimizira probleme u komunikaciji između ljudi uključenih u projekat.

2. Poboljšajte produktivnost

Očigledno, minimiziranjem problema u komunikaciji to doprinosi boljem korištenju vremena i kao posljedica toga se postiže povećanje produktivnosti. Vrijeme završetka za svaki zadatak je skraćeno i to pojednostavljuje cjelokupni proces izvršenja.

3. Pravilna raspodjela posla

Osim toga, RACI matrica vam omogućava da vizualizirate odgovornosti i funkcije, tako da se može identificirati ako je radno opterećenje raspoređeno na proporcionalan način. Ukoliko je moguće utvrditi da je zaduženo lice zaduženo za preveliko opterećenje, potrebna su prilagođavanja prije izvođenja projekta. Postizanje uravnoteženije raspodjele tereta i odgovornosti.

4. Očekivanja su ispunjena

Zaista, kada se primjenjuje ovaj alat, rezultati dobiveni na kraju projekta su vrlo slični rezultatima koji se očekuju na početku projekta. To se događa jer možete bolje kontrolirati sve zadatke koji se moraju razviti. Osim toga, svaka osoba posebno zna za šta je odgovorna u cijelom procesu izvođenja projekta.

Iako su prednosti velike i brojne, mogu postojati i nedostaci RACI matrice.

 • U početku može biti pretjerano složen za primjenu, što negativno utiče na njegovo razumijevanje.
 • Uprkos činjenici da je RACI matrica odličan alat, nije dovoljno samo da je kreirate, već se morate i pridržavati nje.
 • U skladu sa gore navedenim, za one koji nisu upoznati sa matricom, može biti skupo da je generišu po prvi put.
 • Postoji mogućnost da postoje projekti koji ne zahtijevaju planiranje ovog tipa, pa stvaranje matrice može biti više nešto što usporava projekat, nego nešto što ga pokreće.

Zaključno, RACI matrica je vrlo koristan alat koji se može primijeniti u bilo kojoj vrsti projekta. Budući da određuje uloge i funkcije svih ljudi koji učestvuju u njegovoj realizaciji. Ovo pogoduje boljoj kontroli i postizanju boljih rezultata na kraju projekta.

Matrična podjela

 • Inverzna matrica reda 2
 • Matrica identiteta
 • Kvadratna matrica